σε ,

Θέμα: Λατομικές δραστηριότητες στο Όρος Μαίναλο

23 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Λατομικές δραστηριότητες στο Όρος Μαίναλο

Στη περιοχή Βλαχέρνας του Δήμου Λεβιδίου Αρκαδίας εντός του Όρους Μαίναλο, το οποίο είναι ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000, εκτελούνται από ιδιωτική επιχείρηση εκτεταμένες λατομικές εργασίες, παρά το γεγονός ότι περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής εδώ και ένα τουλάχιστον έτος έχουν επισημάνει παρατυπίες σχετικά με την αδειοδότηση της μονάδας.

Η δραστηριότητα αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από έντονες απειλές για το Όρος Μαίναλο συμπεριλαμβανομένων οικιστικών πιέσεων, πυρκαγιών, ανεξέλεγκτων χωματερών και αδειοδοτήσεων βιομηχανιών χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα διαχείρισης.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
α. ΄Εχει λάβει γνώση των παραπάνω καταγγελιών;
β. Είναι σύμφωνη η δραστηριότητα αυτή με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43 για τους οικοτόπους;
γ. Γνωρίζει σε τι στάδιο βρίσκεται η διαδικασία λήψης μέτρων προστασίας και διαχείρισης του Όρους Μαίναλο από την ελληνική κυβέρνηση;

 

 

 

E-4462/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

 

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τα συγκεκριμένα γεγονότα που αναφέρθηκαν. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την αδειοδότηση και την επιθεώρηση τέτοιου είδους εγκαταστάσεων και για την επιβολή των σχετικών κανονισμών. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει συγκεκριμένες πληροφορίες για τυχόν παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η εν λόγω εγκατάσταση φαίνεται πάντως ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/21/EΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων τής εξορυκτικής βιομηχανίας(1). Σύμφωνα με την οδηγία, η υποχρέωση κατοχής αδείας συνδέεται με τον τύπο αποβλήτων που παράγονται και αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο λατομείο. Εφόσον τα απόβλητα δεν θεωρούνται «αδρανή» με βάση τα λεπτομερή κριτήρια της οδηγίας, απαιτείται άδεια. Εάν η εγκατάσταση υπήρχε ήδη την 1η Μαΐου 2008, η εν λόγω άδεια πρέπει να επανεξετασθεί από τις αρμόδιες αρχές το αργότερο έως την 1η Μαΐου 2012, ώστε να περιληφθούν στην άδεια όλες οι απαιτήσεις της οδηγίας. Η εν λόγω απαίτηση αφορά ιδίως μέτρα περιορισμού και διαχείρισης των αποβλήτων, τη συμμετοχή του κοινού, τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, ειδικές προφυλάξεις προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, και εάν χρειάζεται, μέτρα πρόληψης μεγάλου ατυχήματος και τη σύσταση χρηματικής εγγύησης. Εάν τα απόβλητα θεωρούνται αδρανή, οι απαιτήσεις περιορίζονται στη γενική υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων και την απαίτηση κατασκευής και διαχείρισης της εγκατάστασης αποβλήτων.

Η οδηγία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών πριν από την 1η Μαΐου 2008, φαίνεται όμως ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει ακόμη τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας. Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση με προσοχή και έχουν κινηθεί οι συνήθεις διαδικασίες για να εξασφαλισθεί ταχεία και ορθή μεταφορά της οδηγίας στην Ελλάδα.

Το όρος Μαίναλο είναι τόπος κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) και περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 με βάση την οδηγία 92/43/ΕΟΚ(2) για τα ενδιαιτήματα. Η προστασία και η διαχείριση του τόπου υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω οδηγίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 θεσπίζονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 κάθε σχέδιο ή έργο το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά την εν λόγω ζώνη εκτιμάται δεόντως και να εγκρίνεται μόνον εφόσον δεν επηρεάζει την ακεραιότητα της ζώνης. Εναπόκειται στις αρμόδιες ελληνικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι δραστηριότητες όπως τα λατομεία που αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμβαδίζουν με τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας. Η Επιτροπή μπορεί να παρέμβει εφόσον υπάρχουν στοιχεία παραβίασης της οδηγίας. Με βάση τα στοιχεία που παρείχε το Αξιότιμο Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα έλθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν.

(1) Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ – Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ΕΕ L 102 της 11.4.2006.
(2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 1.