σε , ,

Θέμα: Μέτρα για την αντιμετώπιση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης (E-7531/2010) προς την Επιτροπή, Άρθρο 117 του Κανονισμού, Kriton Arsenis (S&D)

 

Θέμα: Μέτρα για την αντιμετώπιση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών

Το 1999 ο FAO (Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) ενέκρινε το διεθνές σχέδιο δράσης για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών κατά την αλιεία με παραγάδια που καλούσε τα κράτη και την ΕΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα δικά τους σχέδια δράσης για τα θαλάσσια πτηνά σε περιοχές όπου είχαν εντοπιστεί προβλήματα. Περισσότερα από 10 χρόνια μετά, η ΕΕ δεν έχει ακόμη αναπτύξει ένα τέτοιο σχέδιο δράσης. Κάθε χρόνο που η ΕΕ δεν εισάγει μέτρα για την αντιμετώπιση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών από τους αλιείς της ΕΕ, πεθαίνουν τουλάχιστον 200.000 πτηνά. Πολλά από τα πτηνά που σκοτώνονται προέρχονται από είδη τα οποία προστατεύονται βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και των οποίων οι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν ταχεία μείωση. Για παράδειγμα, το πτηνό μύχος των Βαλεαρίδων, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί «είδος που κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση» και «σχεδόν απειλούμενο είδος» και περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πτηνά 79/409/ΕΟΚ , εκτιμάται ότι κινδυνεύει να εξαφανιστεί σε διάστημα μίας ανθρώπινης γενιάς, εκτός εάν σταματήσουν οι απώλειες που οφείλονται σε αλληλεπίδραση με τις αλιευτικές δραστηριότητες. Στο ψήφισμά του 2007/2112(ΙΝΙ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί ως προς την ανάπτυξη ενός κοινοτικού σχεδίου δράσης για τα θαλάσσια πτηνά και ζήτησε επειγόντως από την Επιτροπή να εκπονήσει ένα τέτοιο σχέδιο δράσης το συντομότερο δυνατόν. Η δήλωση πολιτικής της 20ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την κοινοτική δράση για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών αναφέρει ότι θα εξετασθεί δεόντως το ενδεχόμενο θέσπισης δεσμευτικής νομοθεσίας και ότι η υιοθέτηση της δέσμης τεχνικών μέτρων, η οποία τελεί σήμερα υπό αναθεώρηση, θα παράσχει στην Επιτροπή το κατάλληλο πλαίσιο για την έγκριση των εκτελεστικών κανονισμών που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία των πτηνών.

  1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να προσεγγίσει το έργο της θέσπισης ενός κατάλληλου πλαισίου, στο εντός της δέσμης τεχνικών μέτρων, για την έγκριση των εκτελεστικών κανονισμών που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία των πτηνών;
  2. Σε ποιο χρονικό πλαίσιο προτίθεται η Επιτροπή να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για τα θαλάσσια πτηνά;
  3. Δεδομένου ότι η έλλειψη πληροφοριών αποτελεί μείζον εμπόδιο για τη σαφή κατανόηση των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων επί των πληθυσμών των θαλάσσιων πτηνών, σχεδιάζει η Επιτροπή να καθιερώσει τυπική υποχρέωση για τους αλιείς να αναφέρουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων πτηνών ή για τα κράτη μέλη να συλλέγουν τα αντίστοιχα στοιχεία, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 ;

 

E-7531/10EL Απάντηση της κυρίας Δαμανάκη, εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή συμμερίζεται τις απόψεις του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου και θεωρεί σοβαρό το πρόβλημα των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

Επί του παρόντος, εξετάζει πώς μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερα τη συνοχή με τους περιβαλλοντικούς στόχους και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Η θέσπιση νέων τεχνικών μέτρων πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως με επιστημονικά δεδομένα και σχετική εκτίμηση επιπτώσεων. Ως πρώτο βήμα προς την κατάρτιση σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θαλάσσια πτηνά, η Επιτροπή ζήτησε από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) να υποβάλει γενική αξιολόγηση της κατάστασης στα ύδατα της ΕΕ, επισημαίνοντας τις σημαντικότερες θιγόμενες περιοχές, καθώς και τους κυριότερους τύπους αλιείας που ευθύνονται για τη θνησιμότητα των θαλάσσιων πτηνών. Από τις 14 Ιουνίου έως τις 9 Αυγούστου 2010 πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή και να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε προσεχές σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα θαλάσσια πτηνά. Πέραν τούτου, εκπονείται μελέτη με σκοπό τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και, παράλληλα, διενεργείται εκτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εφαρμογής μέτρων μετριασμού. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αναμένεται να ληφθούν στις αρχές του επομένου έτους.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η έλλειψη στοιχείων μπορεί να περιορίσει την κατανόηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς των θαλάσσιων πτηνών. Εάν από τη διεξαγόμενη μελέτη συναχθεί το συμπέρασμα ότι θα ήταν επιθυμητή μια συστηματικότερη συλλογή στοιχείων για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων πτηνών, η Επιτροπή θα εξετάσει τις δυνατότητες διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος πλαισίου για τη συλλογή δεδομένων (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου) .