σε ,

Θέμα: Μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Γκιώνα του Νομού Φωκίδας

13 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Γκιώνα του Νομού Φωκίδας

Στο Νομό Φωκίδας, στους προστατευόμενους οικότοπους του όρους Γκιώνα συνολικής έκτασης 32.426,82 ha, γίνεται εκτεταμένη εξόρυξη βωξίτη. Στην περιοχή αναμένεται να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα τουλάχιστον 600 ερευνητικές γεωτρήσεις, ενώ δημοσιεύματα του τύπου αναφέρουν το συνολικό αριθμό των 21.000 γεωτρήσεων. Οι νέες γεωτρήσεις συναντούν σειρά αντιδράσεων.

Τα οικοσυστήματα της περιοχής έχουν αλλοιωθεί έντονα από προηγούμενες μεταλλευτικές δραστηριότητες (αποψίλωση, εκσκαφές, γεωτρήσεις, ανατινάξεις), ενώ οι αποκαταστάσεις είναι περιορισμένες δημιουργώντας ανησυχίες για ένα νέο κύμα αδειοδοτήσεων.

Επιπλέον, φορείς σημειώνουν εντεινόμενες απειλές για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, καθώς τα νερά πηγών εκλείπουν. Από πολλούς διατυπώνεται η άποψη πως η συνέχιση των εξορύξεων με αυτό το ρυθμό οδηγεί σε απαξίωση άλλες ήπιες παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Έχει λάβει γνώση μέτρων προστασίας και διαχείρισης για την περιοχή σύμφωνα με την οδηγία 1992/43/EK(1); Επιπλέον, έχει λάβει γνώση μέτρων αποκατάστασης σύμφωνων με τον χαρακτηρισμό της περιοχής;

Έχει λάβει γνώση των ειδικών κριτηρίων, προϋποθέσεων και αναγκαίων αντισταθμιστικών μέτρων και γενικότερα των οριζόμενων από το άρθρο 6 της οδηγίας 92/43, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία αδειοδότησης;

Έχει λάβει γνώση στοιχείων για την ποιότητα των υδάτων στη συνδεδεμένη με το όρος Γκιώνα λεκάνη απορροής του Μόρνου; Μπορεί να μου τα κοινοποιήσει;

Συμμερίζεται ανησυχίες που έχουν εκφραστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις επιπτώσεις των εξορύξεων στον εν λόγω ποταμό από τον οποίο υδροδοτείται μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας;

(1) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

 

E-4880/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Το όρος Γκιώνα έχει χαρακτηρισθεί ως τόπος του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με την οδηγία για τα οικολογικά ενδιαιτύματα (οικοτόπους) 92/43/ΕΟΚ(1). Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για μέτρα διαχείρισης ή αποκατάστασης της περιοχής, σύμφωνα με την οδηγία. Αξίζει να σημειωθεί ιδίως ότι η περιοχή εγκρίθηκε ως τόπος κοινοτικής σημασίας με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής(2) και, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παράγραφος 4 και 6 παράγραφος 1 της οδηγίας, η Ελλάδα έχει 6 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2012, για να χαρακτηρίσει τον εν λόγω τόπο ως ειδική περιοχή διατήρησης και να καθορίσει προτεραιότητες διατήρησης και τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης του. Ωστόσο, τμήμα της περιοχής («Κορυφές όρους Γκιώνας, Χαράδρα Ρέκα, Λαζόρεμα και Βαθιά Λάκκα- Koryfes Orous Gionas, Charadra Reka, Lazorema kai Vathia Lakka») έχει επίσης χαρακτηριστεί από την Ελλάδα ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τα πτηνά(3) και ως εκ τούτου καλύπτεται από τα μέτρα που πρέπει να θεσπίσει η Ελλάδα ώστε να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση C-293/07) σχετικά με την έλλειψη ενός συνεκτικού, συγκεκριμένου και πλήρους σύστηματος για την προστασία των ΖΕΠ στην Ελλάδα. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την ως άνω διαδικασία.

Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για τις ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης που αφορούν τις εξορυκτικές δραστηριότητες που αναφέρονται από το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου ούτε για σχετικούς άλλους όρους ή μέτρα και δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων αυτών στον ποταμό Μόρνο. Είναι ευθύνη των ελληνικών αρμόδιων αρχών να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες εξόρυξης και οι αντίστοιχες άδειες συμφωνούν απολύτως με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. Ειδικότερα, κατά την εξέταση τυχόν αιτήσεων για σχετικές άδειες, οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται ορθά οι απαιτήσεις για τη δέουσα αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους καθώς και ότι οι τυχόν αποφάσεις συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις του ως άνω άρθρου. Επιπλέον, η διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιοχή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ για τα απόβλητα ορυχείων(4), περιλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, για να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων εξόρυξης μεταλλευμάτων με τις προαναφερθείσες.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία παρακολούθησης σχετικά με τη λεκάνη απορροής του Μόρνου. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ(5)), τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των υδατικών συστημάτων τους, έως το Μάρτιο του 2010, στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών.

(1) ΕΕ αριθ. L 206, 22.7.1992
(2) ΕΕ αριθ. L 259, 21.9.2006
(3) ΕΕ αριθ. L 103, 25.4.1979
(4) ΕΕ αριθ. L 102, 11.4.2006
(5) COM/2009/0156 τελικό