σε ,

Θέμα: Μη ύπαρξη κέντρων επεξεργασίας στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στους νησιωτικούς νομούς της χώρας

8 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Μη ύπαρξη κέντρων επεξεργασίας στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στους νησιωτικούς νομούς της χώρας

Η λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ επιχειρησιακό σχέδιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος» (ΕΔΟΕ). Σύμφωνα με το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο, η εξυπηρέτηση των κατόχων ΟΤΚΖ σε κάθε νομό γίνεται με την εγκατάσταση κέντρων επεξεργασίας, τα οποία διατηρούν σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ.

Οι νησιωτικοί νομοί της χώρας όμως δεν διέθεταν ούτε διαθέτουν έως και σήμερα τέτοιες εγκαταστάσεις. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται παράνομη αποσυναρμολόγηση και μεταφορά των οχημάτων ή μέρους αυτών σε μη νόμιμες εγκαταστάσεις χωρίς τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και κατά παράβαση των οδηγιών 94/62/EK(1) και 75/442/EOK(2) , για την οποία πολύ πρόσφατα η χώρα καταδικάστηκε από το ΔΕΚ, δεδομένης μάλιστα της έλλειψης ελέγχων από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ελλείψη προσωπικού.

Την ίδια στιγμή ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης παλαιών οχημάτων, το οποίο ενδέχεται να επιδεινώσει σημαντικά το ανωτέρω πρόβλημα. Η εναλλακτική λύση της χρήσης φορητής μονάδος απορρύπανσης ΟΤΚΖ, που εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ τον προηγούμενο μήνα, αποφασίστηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με το μέτρο της απόσυρσης και απαιτεί διαδικασία ενημέρωσης και αδειοδότησης βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Εξαιτίας της γραφειοκρατίας και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών των νησιωτικών νομών, η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η Επιτροπή ερωτάται: 1. Είναι ενήμερη σχετικά με το ανωτέρω πρόβλημα; Θεωρεί ορθή την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης ΟΤΚΖ χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος μέσω εξασφαλισμένου συστήματος εγκαταστάσεων κέντρων επεξεργασίας σταθερών ή φορητών;

  1. Έχει κατατεθεί στην Επιτροπή από την ελληνική κυβέρνηση εναλλακτικό μεταβατικό σχέδιο συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης των οχημάτων στις νησιωτικές περιοχές έως την εγκατάσταση και λειτουργία των κέντρων επεξεργασίας και, εάν ναι, τι προβλέπει αυτό;

(1) ΕΕ L 365, 31.12.1994, σ.10
(2) ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 39

 

E-4820/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)(1) θέτει ως πρώτο στόχο την πρόληψη αποβλήτων από οχήματα και έχει επιβάλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία επαρκών εγκαταστάσεων συλλογής στην επικράτειά τους, καθώς και μέτρα για τη μεταφορά των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Στην Ελλάδα, με την υπουργική απόφαση (ΥΑ) 105136 της 10ης Ιουνίου 2004, έχει εγκριθεί η δημιουργία και η λειτουργία του συλλογικού συστήματος για την «Εναλλακτική Διαχείριση των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα (EΔOE)». Όλα τα ΟΤΚΖ ανακυκλώνονται, μέσω του συλλογικού συστήματος EΔOE, σε καταχωρισμένες και εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Στην τριετή έκθεση που υπέβαλε στις αρχές του 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΟΤΚΖ, η Ελλάδα ανέφερε ότι στο τέλος του 2008 υπήρχαν στην επικράτεια της 15 σημεία συλλογής και 56 εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη δημιουργία ανάλογων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα νησιά όπως η Εύβοια, η Κρήτη, η Μυτιλήνη, η Χίος και η Λευκάδα καθώς και τα σχέδια τους για δημιουργία κέντρων και σε άλλα μεγάλα νησιά, όπως η Ρόδος π.χ. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης των διοικητικών διαδικασιών σχετικά με τη χορήγηση αδειών σε κινητές μονάδες απορρύπανσης των ΟΤΚΖ για τα μικρά νησιά, οι οποίες πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία πολύ σύντομα. Αμέσως μετά την απορρύπανση τους τα ΟΤΚΖ θα μεταφέρονται στις ηπειρωτικές περιοχές με τη μορφή ακίνδυνων αποβλήτων.

  • ΕΕ αριθ. L 269, 21.10.2000.