σε

Θέμα: Νέες επενδύσεις γκολφ στην Ελλάδα και διαχείριση υδάτων

8 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Νέες επενδύσεις γκολφ στην Ελλάδα και διαχείριση υδάτων

Στην Ελλάδα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για επενδύσεις στην κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν γήπεδα γκολφ. Πολλές τοπικές κοινωνίες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, αντιδρούν έντονα εξαιτίας της μη ενημέρωσης και της μη συμμετοχής τους στη διαδικασία έγκρισης των επενδύσεων, αλλά και κυρίως λόγω της πολύ πιθανής περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Με στόχο την ευκολότερη αδειοδότηση και την απόκρυψη των διαστάσεων και των επιπτώσεων στο περιβάλλον των επενδύσεων, παρατηρείται το φαινόμενο της υποβολής ενιαίων επενδυτικών σχεδίων σαν να ήταν ξεχωριστές μεταξύ τους επενδύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μαγνησία, όπου η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση απέρριψε εγκεκριμένη από το ΥΠΕΧΩΔΕ μελέτη, με το αιτιολογικό ότι αφορά μόνο τμήμα της συνολικής επένδυσης χωρίς να περιλαμβάνεται, εξαιτίας της κατάτμησης των μελετών, εκτίμηση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ξενοδοχεία, παραθεριστικές κατοικίες, γήπεδο γκολφ, μονάδα αφαλάτωσης και βιολογικούς καθαρισμούς. Στη Φθιώτιδα, καταγγέλλονται παρατυπίες σε μεταβιβάσεις δημόσιας γης και παράνομες γεωτρήσεις. Στο Δήμο Κρανιδίου Αργολίδας, περιοχή η οποία υποφέρει από εντονότατη λειψυδρία, έχουν αδειοδοτηθεί επενδύσεις για ξενοδοχεία, γήπεδο γκολφ, παραθεριστικές κατοικίες και μονάδες αφαλάτωσης, χωρίς να έχει εκτιμηθεί η φέρουσα ικανότητα της περιοχής ή του Αργολικού Κόλπου συνολικά. Τέλος, στο Κάβο Σίδερο στην Κρήτη, λόγω της ένταξης της περιοχής στο δίκτυο NATURA, ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι περιβαλλοντικοί όροι επένδυσης που είχαν εγκριθεί από τη διοίκηση, παρά το ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη, με κοινή υπουργική απόφαση. Παράλληλα, το σύνολο της χώρας και ειδικά κάποιες από τις περιοχές που αναφέρθηκαν ανωτέρω, πλήττονται τόσο από την εξάντληση των υδατικών αποθεμάτων όσο και από αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς κρίνει την προσπάθεια ανάπτυξης γηπέδων γκολφ εντός προστατευόμενων περιοχών; Με ποιο τρόπο είχε παρέμβει για να ελέγξει τη νομιμότητα της επένδυσης στο Κάβο Σίδερο, όταν αυτή της τέθηκε υπόψη;
2. Πώς κρίνει τη δρομολόγηση νέων επενδύσεων σε γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα ελλείψει διαχειριστικών σχεδίων υδάτων, όπως προβλέπονται από την οδηγία πλαίσιο 2000/60/EK(1) για τα ύδατα;

(1) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1

 

E-4825/2009 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι αποφάσεις για την κατασκευή γηπέδων γκολφ σε προστατευόμενες περιοχές που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτήματα (οικοτόπους) 92/43/ΕΟΚ(1). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στον εκάστοτε τόπο Natura επιβάλλεται να αποτελούν αντικείμενο ειδικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων. Η εν λόγω εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη όλες τις πτυχές του έργου, καθώς και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τυχόν άλλων έργων που εκτελούνται στην περιοχή.

Όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη τουριστική επένδυση στο Κάβο Σίδερο στην Κρήτη, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές για τη συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 όσον αφορά τις επιπτώσεις της στον τόπο «βορειοανατολικό άκρο Κρήτης»του Natura. Λαμβανομένου υπόψη ότι εν τω μεταξύ το Συμβούλιο της Επικρατείας της Ελλάδας ακύρωσε την άδεια για το έργο, η Επιτροπή δεν παρακολουθεί πλέον την υπόθεση.

Η οδηγία -πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ)(2) βασίζεται στις αρχές της αειφόρου και ολοκληρωμένης διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών. Τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, το βασικό εργαλείο εφαρμογής της ΟΠΥ, συνιστούν πλατφόρμα που επιτρέπει την ενσωμάτωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με διαφανή τρόπο. Οποιεσδήποτε αποφάσεις για τη διαχείριση των υδάτων ή τομείς με σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων λαμβάνονται υποχρεωτικά στο πλαίσιο της προετοιμασίας των σχεδίων, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο σχετικής διαδικασίας διαβούλευσης με την ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Σύμφωνα με την οδηγία -πλαίσιο για τα ύδατα οι προτάσεις για σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και τα αντίστοιχα προγράμματα μέτρων έπρεπε να δημοσιευθούν για δημόσια διαβούλευση το Δεκέμβριο του 2008. Οι εν λόγω πράξεις πρέπει να εγκριθούν οριστικά το Δεκέμβριο του 2009. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες η εφαρμογή της ΟΠΥ στην Ελλάδα έχει καθυστερήσει σημαντικά. Όπως και στις προηγούμενες φάσεις της εφαρμογής της ΟΠΥ, η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τα επόμενα στάδια και ιδίως την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές αρχές θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

(1) ΕΕ αριθ. L 206, 22.7.1992.

(2) COM/2009/0156 τελικό