σε ,

Θέμα: Οι αρνητικές επιπτώσεις για τους οικοτόπους από το Ελληνικό Χωροταξικό για την Βιομηχανία

16 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Οι αρνητικές επιπτώσεις για τους οικοτόπους από το Ελληνικό Χωροταξικό για την Βιομηχανία

Η ΚΥΑ έγκρισης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη Βιομηχανία για την Ελλάδα (ΕΠ) περιλαμβάνει ρυθμίσεις που έχουν αμφισβητηθεί από πληθώρα επιστημονικών και άλλων φορέων (πολεοδόμοι και πλήθος ΜΚΟ). Εισηγήσεις που έγιναν στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας ελάχιστα ενσωματώθηκαν ενώ εκκρεμούν 8 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της ΚΥΑ.

Βασική ένσταση αποτελεί ότι το ΕΠ επιτρέπει την εγκατάσταση μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων αλλά και τη μεταποίηση των προϊόντων αυτών εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA και παραβιάσεις της εθνικής δασικής νομοθεσίας. Επιπλέον, θεωρείται πως οι προβλέψεις για τη μελέτη ασφαλείας εγκαταστάσεων επικίνδυνων ουσιών κατ’ εφαρμογή της οδηγίας Seveso αντιτίθενται στο κοινοτικό δίκαιο καθώς ορίζουν πως από τη μελέτη αυτή θα προκύπτουν οι «αναγκαίες κατευθύνσεις περιορισμού των χρήσεων γης στις περιοχές επιρροής της».

Επιπλέον, ενστάσεις έχουν διατυπωθεί και επί της διαδικασίας έγκρισης του ΕΠ λόγω καθυστερημένης δημοσιοποίησης των συνοδευτικών μελετών. Σημειώνεται ότι το ΕΠ προτείνει μέτρα/ δράσεις θεσμικού χαρακτήρα άμεσης προτεραιότητας που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω καθώς και το γεγονός πως, το εν λόγω ΕΠ αποτελεί σχέδιο κατά την έννοια των οδηγιών 2001/42/EK(1) και 92/43/EOK(2) (άρθρο 6) για παράβαση των οποίων ήδη ελέγχεται, παρότι η Επιτροπή έχει εκδώσει, από το 2000, εξειδικευμένο εγχειρίδιο με κατευθύνσεις ερμηνείας και εφαρμογής τους, ερωτάται η Επιτροπή:
Έχει λάβει γνώση του σχεδίου και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού; Πως κρίνει τις εκτιμήσεις επιπτώσεων σε ότι αφορά τις προστατευόμενες από κοινοτική νομοθεσία περιοχές;
Συμπεριλαμβάνονται οι δυσμενείς ρυθμίσεις του χωροταξικού βιομηχανίας στη διαδικασία κατά της Ελλάδας για παράβαση της οδηγίας για τους οικοτόπους;
Θεωρεί πως οι διατάξεις του ΕΠ για τις εγκαταστάσεις Seveso είναι σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία;
Πως κρίνει την τήρηση των διαδικασιών πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία;
Έχει λάβει στοιχεία η Επιτροπή για την ένταξη έργων που σχετίζονται με την αειφορική διαχείριση του χώρου στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013;

(1) ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30.
(2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7

 

E-4886/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ δεν απαιτεί εκ των προτέρων διαβούλευση ή σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση εθνικών σχεδίων ή προγραμμάτων. Βάσει πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή, το ελληνικό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη Βιομηχανία αποτέλεσε αντικείμενο διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τη συναφή περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, δηλ. την οδηγία 2001/42/ΕΚ περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ)(1) και το άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα (οδηγία περί οικοτόπων)(2). Η εξέταση του συγκεκριμένου περιεχόμενου της εκτίμησης επιπτώσεων όσον αφορά τις προστατευόμενες βάσει της οδηγίας περιοχές αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων ελληνικών αρχών, οι οποίες οφείλουν, όταν εγκρίνουν το εκάστοτε πρόγραμμα, να έχουν εξασφαλίσει την δέουσα εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων σε τόπους Natura 2000 και τη συνάφεια των διάφορων δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο πρόγραμμα με τους στόχους διατήρησης των υπόψη τόπων. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να παρέμβει εάν υπάρχουν στοιχεία για πιθανές παραβιάσεις της οικείας νομοθεσίας της ΕΕ. Προς το παρόν, οι όροι που περιλαμβάνει το ελληνικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τη βιομηχανία δεν αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών επί παραβάσει βάσει των οδηγιών περί ΣΠΕ ή οικοτόπων.

Το άρθρο 12 της οδηγίας 96/82/ΕΚ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso II)(3) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης ή/και τις άλλες σχετικές πολιτικές. Αυτό το γενικής φύσης άρθρο πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν έχει αξιολογήσει το ελληνικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού από αυτή την σκοπιά, αλλά με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει δεν έχει λόγους να υποθέσει ότι υφίσταται ενδεχόμενο παραβίασης της οδηγίας Seveso II.

Όσον αφορά την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, η μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων και το σχέδιο του προγράμματος διατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό. Το ελληνικό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη Βιομηχανία εγκρίθηκε μετά από διαβουλεύσεις που διήρκεσαν ένα σχεδόν έτος. Συνεπώς, φαίνεται ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ όσον αφορά την πληροφόρηση του κοινού και τη δημόσια διαβούλευση.

Κατ’ εφαρμογήν της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη ευθύνονται για την επιλογή, τη διαχείριση και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με ζητήματα σχεδιασμού και εξέλιξης έργων, εκτός εάν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα μεγάλα έργα, όπως προβλέπει ο κανονισμός αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(4) (άρθρα 39-41). Δεν υφίστανται μεγάλα έργα όσον αφορά την αειφόρο διαχείριση της γης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Τα έργα και τα ειδικά μέτρα εκτός των μεγάλων έργων επιλέγονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες εθνικές περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οποίες ευθύνονται για τη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, και για την εξασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας της ΕΕ.

  • ΕΕ L 197 της 21.7.2001
    (2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992
    (3) ΕΕ L 10 της 14.1.1997
    (4) Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ΕΕ L 49 της 31.07.2007.