σε ,

Θέμα: Παράνομες αμμοληψίες στην Αχαΐα

23 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράνομες αμμοληψίες στην Αχαΐα

Από πρόσφατες αυτοψίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας διαπιστώθηκε ότι γίνεται εκτενής παράνομη αμμοληψία χιλιάδων κυβικών αμμοχάλικου από το χείμαρρο Λιακατά της Αχαΐας.

Επίσης κάτοικοι γειτονικών περιοχών κάνουν λόγο για εγκατάσταση εργοταξίων και εναπόθεση αδρανών υλικών σε διάφορες περιοχές χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
Είναι ενήμερη σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες;
Τέτοιου είδους παράνομη αμμοληψία είναι σύμφωνη με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (200/60) και την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος και των υδροβιοτόπων;
Διαθέτει στοιχεία σχετικά με το εκτεταμένο στην Ελλάδα φαινόμενο των παράνομων αμμοληψιών;

 

E-4458/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τα προβλήματα παράνομης αμμοληψίας αμμοχάλικου από το χείμαρρο Λιακατά στην Αχαΐα και δεν έχει πληροφορίες για παράνομη αμμοληψία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EK(1) προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέωση επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων για τις δραστηριότητες που προκαλούν τροποποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών του ποταμού, όπως η αμμοληψία, αλλά μόνο υπό ορισμένους αυστηρούς όρους. Αυτοί περιλαμβάνουν την έλλειψη καλύτερων περιβαλλοντικών επιλογών για τη δραστηριότητα και την αναφορά της συγκεκριμένης δραστηριότητας στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, τα προσχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού έπρεπε να υποβληθούν για δημόσιες διαβουλεύσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008. Τα τελικά σχέδια πρέπει να εγκριθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009 και να υποβληθούν στην Επιτροπή μέχρι τις 22 Μαρτίου 2010.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού καθυστερεί στην Ελλάδα. Εντούτοις, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, ειδικότερα όσον αφορά τις δημόσιες διαβουλεύσεις επί των προσχεδίων, την εφαρμογή των απαλλαγών και την έγκαιρη έγκριση των σχεδίων.

(1) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.