σε , ,

Θέμα: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία ερυθρού τόνου στη Μεσόγειο

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή, Άρθρο 117 του Κανονισμού, Kriton Arsenis (S&D)

Θέμα: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία ερυθρού τόνου στη Μεσόγειο

Στη Μεσόγειο το ποσοστό των αλιευτικών αποθεμάτων εκτός Ασφαλών Βιολογικών Ορίων (ΑΒΟ) κυμαίνεται από 44 % σε 73 %, (SEBI-2010 full Indicators Annex), με το ποσοστό του ερυθρού τόνου να έχει περιορισθεί στο 15 % των αποθεμάτων που υπήρχαν πριν 40 χρόνια (ICCAT). Την ίδια στιγμή, μόλις λίγες μέρες μετά την επίσημη λήξη της αλιευτικής περιόδου του ερυθρού τόνου στις 17 Ιουνίου, σημειώθηκε περιστατικό μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων ερυθρού τόνου σε κλωβούς, από αλιευτικά σκάφη στις περιοχές ανοικτά των λιβυκών ακτών, στο οποίο ενεπλάκησαν και σκάφη της ΕΕ. Βάσει της συμπεριφοράς και των απαντήσεων των πληρωμάτων, το ανωτέρω κρίνεται ως ύποπτο περιστατικό παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) Αλιείας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 άρχισε να ισχύει μία νέα δέσμη αυστηρών κανόνων για την ενδυνάμωση του συστήματος ελέγχου της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει τρεις συναφείς κανονισμούς: τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1005/2008(1) σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος αντιμετώπισης της ΠΛΑ Αλιείας, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/2008(2) σχετικά με τις αλιευτικές άδειες σκαφών και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009(3) σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Η μη κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) – εκ μέρους της Τουρκίας, της Λιβύης της Συρίας και του Ισραήλ – καθώς και άλλων διεθνών πράξεων που αφορούν την αλιεία από διάφορα κράτη, φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της ΠΛΑ Αλιείας. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:

  1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την κύρωση της UNCLOS ώστε να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου ελέγχου της ΠΛΑ Αλιείας, ειδικότερα σε ότι αφορά τα υπό εξαφάνιση είδη, όπως είναι ο ερυθρός τόνος;
  2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει απέναντι στις χώρες που παραβιάζουν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006(4) για την αλιεία στη Μεσόγειο, και τις αποφάσεις και δεσμεύσεις της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) για προώθηση της βιώσιμης αλιείας, ειδικά σε ό,τι αφορά την αλιεία του ερυθρού τόνου;

 

(1) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.

(2) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33.

(3) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(4) ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11.

 

E-6266/10EL, Απάντηση της κας Δαμανάκη, εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρως δεσμευμένη στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και ενέκρινε πρόσφατα σειρά νομοθετικών πράξεων με στόχο την προώθηση αυτής της πολιτικής τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Η Επιτροπή συμφωνεί με το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου ότι ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε διεθνές επίπεδο συνδέεται με τη μη τήρηση, από ορισμένες χώρες, των διεθνών τους υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS) και με το γεγονός ότι ορισμένοι σημαντικοί διεθνείς εταίροι δεν την έχουν, ακόμη, επικυρώσει. Η ΕΕ στήριζε πάντοτε την καθολική επικύρωση της εν λόγω σύμβασης. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διατύπωσε ρητά τις δεσμεύσεις της στην ανακοίνωσή της σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) στη Μεσόγειο και στην ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της ΟΘΠ της ΕΕ. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να επικυρώσουν τη Σύμβαση και τις συμφωνίες εφαρμογής της, ιδιαίτερα εντός του πλαισίου διμερών και πολυμερών επαφών (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συμφωνιών) με στόχο τη βελτίωση της συνολικής διαχείρισης του αλιευτικού τομέα. Αυτό αναμένεται να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλα τα μέρη και ότι όλα τα μέρη θα δεσμεύονται από τους ίδιους κανόνες και υποχρεώσεις.

Όσον αφορά τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί ρητά για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κανονισμού για την αλιεία στη Μεσόγειο και των διατάξεων που εγκρίθηκαν από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση των πόρων στη Μεσόγειο (από τη Γενική επιτροπή αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) και από τη Διεθνή επιτροπή διατήρησης τονοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση του τόνου).

Όπως επεσήμανε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, νέο σύστημα ελέγχου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εγκρίθηκε το 2009 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010 σε όλα τα ύδατα της ΕΕ. Αυτό αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επιδίωξη και υλοποίηση μιας αξιόπιστης και αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης της αλιείας στη Μεσόγειο και δίνει την δυνατότητα στην Επιτροπή να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεν τηρούν τη νομοθεσία της ΕΕ, περιλαμβανομένου του κανονισμού για την αλιεία στη Μεσόγειο που ανέφερε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου.

Αυτό το νέο σύστημα ελέγχου, το οποίο είναι πιο τυποποιημένο και εναρμονισμένο ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τη διαμόρφωση μιας παιδείας συμμόρφωσης στις επιχειρήσεις. Έχει καθιερωθεί σύστημα βαθμολογίας για σοβαρές παραβάσεις το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή ακόμη και στην ανάκληση της άδειας αλιείας εάν συγκεντρωθεί ένας ορισμένος αριθμός βαθμών. Το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε το επίπεδο των κυρώσεων για τις σοβαρές παραβάσεις να μην πέφτει κάτω από κάποιο ορισμένο όριο και να εξασφαλίζονται ενιαίοι κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, τόσο του κανονισμού για τη Μεσόγειο, όσο και του σχεδίου ICCAT για την αποκατάσταση του τόνου. Για τον σκοπό αυτό, προγραμματίζονται κατά τα προβλεπόμενα συγκεκριμένες αποστολές ελέγχου και επιθεώρησης κατά τη διάρκεια του έτους. Εφόσον διαπιστώνονται ανεπαρκή συστήματα ελέγχου και παραβίαση των κανόνων, η Επιτροπή θα λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Η ΕΕ προτίθεται, επίσης, να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέλη των προαναφερόμενων δυο οργανισμών τηρούν πλήρως τα διεθνώς συμφωνηθέντα μέτρα για τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση του ελέγχου και της παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη και η Επιτροπή προτίθεται στο μέλλον να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία στον εν λόγω τομέα, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας.