σε ,

Θέμα: Περιβαλλοντική υποβάθμιση και μείωση της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας

29 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική υποβάθμιση και μείωση της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας

Η λίμνη Βεγορίτιδα βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς Φλώρινας και Πέλλας και είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000. Ωστόσο, σημειώνονται ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου των νερών της. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λίμνη διατηρεί περίπου το 35 % του αρχικού της όγκου. Οι αρδευόμενες εκτάσεις έχουν τετραπλασιαστεί μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ενώ οι καταπατημένες εκτάσεις γύρω από τη λίμνη ανέρχονται σε χιλιάδες στρέμματα.

Επιπλέον, σε πρόσφατη έρευνα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σημειώνεται η υποβάθμιση και η κακή οικολογική κατάσταση της λίμνης με υψηλή συγκέντρωση βιομάζας φυτοπλαγκτού και κυανοβακτηρίων. Τοπικοί φορείς και ο Σύλλογος Προστασίας Βεγορίτιδας αναφέρουν ότι καταλήγουν σε αυτή αστικά λύματα και υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
1. Είναι ενήμερη σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της λίμνης;
2. Τηρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση οι διατάξεις της οδηγίας 91/271/EEK για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων;
3. Διαθέτει στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια της κατασκευής συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή; Έχει επιβεβαιώσει τη θέση τους σε λειτουργία;
4. Με δεδομένο ότι η λίμνη Βεγορίτιδα είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000, κρίνει ότι τηρούνται στην προκείμενη περίπτωση οι προβλεπόμενες από την κοινοτική νομοθεσία προστατευτικές διατάξεις;

 

E-4613/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι ένας υγρότοπος που περιλαμβάνεται σε τόπο κοινοτικής σημασίας (λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών, GR1340004), που έχει χαρακτηρισθεί βάσει της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτύματα (οικοτόπους) 92/43/ΕΟΚ(1). Μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την περιοχή (σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο δεδομένων), είναι ότι η στάθμη του νερού έχει μειωθεί στις δύο λίμνες τα τελευταία χρόνια και η ποιότητα των υδάτων έχει επιδεινωθεί λόγω ευτροφισμού. Είναι ευθύνη των ελληνικών αρμόδιων αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους οικοτόπους, ώστε να αποφευχθεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση της τοποθεσίας. Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά.

Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ(2) για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία, επειδή η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της για υποβολή εκθέσεων. Το 2007 η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με τη συμμόρφωση με την οδηγία, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 της οδηγίας. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν υπέβαλε έκθεση. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδα το Μάρτιο του 2009 (υπόθεση 2009/2033). Τον Ιούλιο του 2009, η Επιτροπή ξεκίνησε την επόμενη διαδικασία υποβολής εκθέσεων για τη συμμόρφωση με την οδηγία και τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν έκθεση εντός έξι μηνών από την παραλαβή της αίτησης (άρθρο 15 παράγραφος 4).

Η συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου συνεπάγεται τόσο την κατασκευή της υποδομής επεξεργασίας των λυμάτων όσο και την εύρυθμη λειτουργία της σύμφωνα ελέγχους εκπομπών που καθορίζονται στην οδηγία. Κατά συνέπεια, κάθε υφιστάμενος σταθμός επεξεργασίας λυμάτων, που δεν λειτουργεί σύμφωνα με την οδηγία, συνιστά παράβαση των διατάξεων της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τις εθνικές αρχές, δύο έργα που αφορούν την επεξεργασία των λυμάτων στο Δήμο Βεγορίτιδας χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον 2000-2006. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 1 εκατ. €. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τα σχέδια και τα ειδικά μέτρα (εκτός από τα μεγάλα έργα), επιλέγονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ)(3) θεσπίζει ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με στόχο την επίτευξη της καλής κατάστασης όλων των υδάτων, κατά κανόνα, μέχρι το 2015. Τα κύρια μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής και τα αντίστοιχα προγράμματα μέτρων. Αυτά πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη το Δεκέμβριο του 2009 και να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή μέχρι το Μάρτιο του 2010 (άρθρο 13 της ΟΠΥ).

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή της ΟΠΥ, και ιδίως την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές αρχές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις.

(1) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ αριθ. L 206, 22.7.1992.
(2) Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, ΕΕ αριθ. L 135, 30.5.1991.
(3) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ αριθ. L 327, 22.12.200