σε ,

Θέμα: Περιβαλλοντική υποβάθμιση Καλντέρας Σαντορίνης

8 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

 

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική υποβάθμιση Καλντέρας Σαντορίνης

Τον Απρίλιο του 2007 το κρουαζιερόπλοιο SEA DIAMOND προσέκρουσε σε ύφαλο στην Καλντέρα της Σαντορίνης και βυθίστηκε. Σύμφωνα με το Green Passport που ανακοινώθηκε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, στο πλοίο υπήρχαν αρκετές ποσότητες επικίνδυνων και εν δυνάμει επικίνδυνων υλικών όπως πετρελαιοειδή, τοξικές και οικολογικά τοξικές ουσίες, μολυσματικές ουσίες, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές και δηλητηριώδεις ουσίες. Τον Ιούνιο του 2009 πραγματοποιήθηκαν εργασίες απάντλησης των καυσίμων. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο Θήρας, από το μίγμα 929 κ.μ. θαλασσινού νερού και πετρελαιοειδών που αντλήθηκε, περίπου 155 κ.μ. είναι πετρελαιοειδή. Επιπλέον, σύμφωνα με εκτίμηση του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου μετά την επιχείρηση απάντλησης «δεν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία να μπορούν να βγουν συμπεράσματα για το εάν έχουν μείνει και ποιες ποσότητες πετρελαιοειδών μέσα στο ναυάγιο».

Σύμφωνα με την Επιτροπή «τον μεγαλύτερο κίνδυνο φαίνεται να αποτελεί η πιθανή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σε περίπτωση που δεν απαντληθούν οι ουσίες που βρίσκονται μέσα στο πλοίο ή δεν ανελκυσθεί το πλοίο. Σε αυτή την περίπτωση, το πλοίο θα μπορούσε να θεωρηθεί απόβλητο και να υπάρχει ενδεχόμενο παράβασης της οδηγίας 2006/12/ΕΚ(1) περί των στερεών αποβλήτων». Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
1. Είναι ενήμερη σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του ναυαγίου και τα αποτελέσματα των εργασιών απάντλησης;
2. Θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η ανέλκυση του ναυαγίου λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία 2006/12, τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου, τις εκτιμήσεις των επιστημόνων για την υφιστάμενη κατάσταση και τη πιθανότητα μελλοντικού κινδύνου βάσει και της σεισμικότητας της περιοχής;
3. Θεωρεί ότι είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία η απόκρυψη ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα της απάντλησης και την υφιστάμενη κατάσταση του ναυαγίου;

(1) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.

 

E-4818/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την περιβαλλοντική κατάσταση της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής του ναυαγίου.

Στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-1944/08 του κ. Παπαδημούλη(1) η Επιτροπή ανέφερε ότι ενδέχεται να έχει σημειωθεί παράβαση της οδηγίας 2006/12/EΚ(2) περί των στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση της εν λόγω απαίτησης. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν παράβαση του άρθρου 4 της οδηγίας για τα απόβλητα. Όπως αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, πραγματοποιήθηκε απάντληση των καυσίμων από το ναυάγιο. Για την αποφυγή περαιτέρω κινδύνου, έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα με σκοπό την παρακολούθηση τυχόν διαφυγής πετρελαιοειδών από το ναυάγιο. Ένα σκάφος της εταιρείας Τεχνική Προστασίας του Περιβάλλοντος βρίσκεται στην περιοχή για να την προστατεύσει από ενδεχόμενη διαφυγή ουσιών και να καθαρίσει τα νερά σε περίπτωση που παρατηρηθεί διαρροή ή διασπορά. Δεν υπάρχουν προς το παρόν νέα στοιχεία από τα οποία να συνάγεται ότι τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση δεν επαρκούν για την αποφυγή επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.

1.http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp

2. ΕΕ L 114 της 27.4.2006