σε ,

Θέμα: Περιβαλλοντική υποβάθμιση ποταμού Αλιάκμονα

5 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική υποβάθμιση ποταμού Αλιάκμονα

Ο Αλιάκμονας ποταμός διέρχεται από τους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ημαθίας και Πιερίας και χύνεται στο Θερμαϊκό κόλπο. Από τα νερά του ποταμού υδροδοτείται η πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα στενά του Αλιάκμονα περιλαμβάνονται στο Δίκτυο NATURA 2000, όπως και το δέλτα του ποταμού, το οποίο προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ ως υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας και έχει χαρακτηριστεί ζώνη ειδικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 79/409/EΕΚ(1) για τα πτηνά.

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κατάσταση των υδάτων του ποταμού χαρακτηρίζεται από μέτρια ως κακή. Ειδικότερα, η υπεράντληση των υδάτων, η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και η μη ολοκληρωμένη επεξεργασία των βιομηχανικών λυμάτων, συντελούν σημαντικά στη κατάσταση αυτή. Μόνο σε δύο σταθμούς δειγματοληψίας από τους συνολικά 13 στον Αλιάκμονα, εντοπίστηκε νερό καλής ποιότητας, ενώ στους υπόλοιπους η κατάσταση είναι από μέτρια έως κακή.

Σύμφωνα επιπλέον με την Οικολογική Κίνηση Κοζάνης, το νερό του ποταμού έχει επιβαρυνθεί με αμίαντο από τα -κλειστά πλέον- μεταλλεία Ζιδανίου. Ταυτόχρονα σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται σε πολλά σημεία κατά μήκος της κοίτης του ποταμού από ανεξέλεγκτες αμμοληψίες.

Συνηθισμένο φαινόμενο είναι, επιπλέον, οι καταπατήσεις παραποτάμιων εκτάσεων για καλλιέργεια και το παράνομο κυνήγι υδρόβιων. Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι ενήμερη σχετικά με την κακή κατάσταση του ποταμού; Ειδικότερα έχει λάβει ενημέρωση από την Ελλάδα σχετικά με το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων αμμοληψιών;
2. Κρίνει ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες από την κοινοτική νομοθεσία προστατευτικές διατάξεις;
3. Έχουν κατατεθεί μελέτες ή προτάσεις για το πρόβλημα των υπολειμμάτων αμιάντου στον ποταμό και τις πιθανές επιπτώσεις του;
4. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν για την Ελλάδα από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/EK(2));

 

E-4610/2009 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει την ύπαρξη προβλημάτων σχετιζόμενων με ανεξέλεγκτες αμμοληψίες στον ποταμό Αλιάκμονα και δεν διαθέτει πληροφορίες για παράνομες αμμοληψίες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EΚ(1) επιτρέπει εξαίρεση στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων προκειμένου περί δραστηριοτήτων που προκαλούν τροποποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών του ποταμού, όπως είναι οι αμμοληψίες, πλην όμως μόνο εφόσον συντρέχουν ορισμένοι σοβαροί λόγοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η απουσία καλύτερων περιβαλλοντικών επιλογών για τη δραστηριότητα και η υποβολή εκθέσεων για τέτοιου είδους δραστηριότητες στο σχέδιο διαχείρισης ποτάμιας λεκάνης απορροής.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον 2000-2006, χρηματοδοτείται το έργο «Αποκατάσταση της περιοχής των μεταλλίων Ζιδανίου που έχουν μολυνθεί από αμίαντο, Βόρειος Ελλάδα». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6,8 εκατομ. ευρώ και το έργο έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, το ανωτέρω έργο καλύπτει μέρος μόνο της ρυπανθείσας περιοχής. Ως εκ τούτου, το έργο «Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης αποθέσεων αμιάντου στα μεταλλεία Ζιδανίου» υποβάλλεται προς έγκριση στις διαχειριστικές αρχές του επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 2007-2013. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 14,1 εκατομ. ευρώ. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τις εθνικές αρχές, τα έργα δεν καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειας και τα κτήρια της ρυπανθείσας περιοχής των μεταλλίων Ζιδανίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, έπρεπε να έχουν υποβληθεί αντίγραφα του προσχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, για τη διατύπωση παρατηρήσεων, εντός του Δεκεμβρίου 2008. Τα τελικά σχέδια πρέπει να έχουν εγκριθεί το αργότερο το Δεκέμβριο του 2009. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, τα κράτη μέλη οφείλουν να έχουν υποβάλει στην Επιτροπή τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού το αργότερο ως τις 22 Μαρτίου 2010.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην Ελλάδα έχει καθυστερήσει η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες διαβουλεύσεις των προσχεδίων, την εφαρμογή εξαιρέσεων στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, την τελική έγκρισή τους και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στην Επιτροπή.

 

(1) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.