σε ,

Θέμα: Περιβαλλοντική υποβάθμιση της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

14 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

Περιβαλλοντική υποβάθμιση της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Η λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων είναι ενταγμένη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA. Φιλοξενεί σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας και αποτελεί άμεσο ή έμμεσο πόρο διαβίωσης για τους κατοίκους των Ιωαννίνων. Για την προστασία της έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (2001) και Διαχειριστικό Σχέδιο (2004) και έχει συσταθεί για την εφαρμογή τους Φορέας Διαχείρισης . Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξαιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται περιμετρικά της, η λίμνη δέχεται βιομηχανικά απόβλητα, υπολείμματα από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και εκτεταμένη ρύπανση από τις γεωργικές δραστηριότητες. Επίσης αστικά λύματα από τους γύρω οικισμούς που δεν διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό καταλήγουν στη λίμνη. Την κατάσταση επιδείνωσε η λειτουργία για πολλά χρόνια ιχθυοτροφείων για είδη ψαριών που είχαν την ιδιότητα να αποψιλώνουν τη βλάστηση του πυθμένα, η οποία «μάχεται» με φυσικό τρόπο τη μόλυνση της λίμνης. Επιπλέον, ο ίδιος ο Φορέας Διαχείρισης έχει καταγγείλει οικιστικές πιέσεις στην περιοχή. Πρόσφατα με υπόμνημά του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων έχει ζητήσει την αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας ώστε να διατηρήσει τη σπάνια βιοποικιλότητά της. Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι ενήμερη σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της λίμνης;
2. Κρίνει ότι τηρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση οι διατάξεις της οδηγίας 91/271/EOK(1) για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων;
3. Διαθέτει στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια της κατασκευής συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή;
4. Έχουν κατατεθεί από τις ελληνικές αρχές στοιχεία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στην περιοχή, όπως προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ(2);
5. Έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ έργα για την προστασία του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας,
6. Με δεδομένο ότι η λίμνη Παμβώτιδα είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000, πως κρίνει τα μέτρα που λαμβάνουν οι ελληνικές αρχές για την εφαρμογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ(3) και 92/43/ΕΟΚ(4) στη συγκεκριμένη περιοχή;

(1) ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40.
(2) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.
(4) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

 

E-5004/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στη λίμνη Παμβώτιδα. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει (2003/2091) σχετικά με τον καθορισμό ευαίσθητων περιοχών και τη συλλογή / επεξεργασία των αστικών λυμάτων που εκχέονται από οικισμούς άνω των 10000 Ι.Π (ισοδύναμο πληθυσμού) και εξετάζει το ζήτημα. Το αστικό συγκρότημα των Ιωαννίνων καλύπτεται από τον εν λόγω φάκελο.

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εκθέσουν την κατάσταση των οικείων υδατικών συστημάτων στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή μέχρι τις 22 Μαρτίου 2010 το αργότερο.

Επίσης, η Επιτροπή έχει κινήσει δύο διαδικασίες επί παραβάσει για τον χαρακτηρισμό ΖΕΠ (1998/2345) και για τη νομική προστασία ΖΕΠ (2004/2311). Και οι δύο φάκελοι έχουν φθάσει στο άρθρο 228 της συνθήκης ΕΚ.

Κατ’ εφαρμογήν της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή, τη διαχείριση και την εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με πτυχές του σχεδιασμού και της ανάπτυξης έργων, εκτός εάν αυτά συγχρηματοδοτούνται ως μεγάλα έργα, όπως προβλέπεται βάσει του κανονισμού του Συμβουλίου 1260/1999(1) (άρθρο 25) ή του κανονισμού του Συμβουλίου 1083/2006(2) (άρθρα 39-41). Τα πλην των μεγάλων έργων έργα και ειδικά μέτρα επιλέγονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο.

Στην προηγούμενη (2000-2006) και την τρέχουσα (2007-2013) περίοδο προγραμματισμού, δεν περιλαμβάνονται μεγάλα έργα σχετικά με την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας.

Όσον αφορά την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων για το αστικό συγκρότημα των Ιωαννίνων, η Επιτροπή συγχρηματοδότησε δύο έργα από το Ταμείο Συνοχής (για τις περιόδους προγραμματισμού 1994-1996 και 2000-2006).

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία, ΕΕ L 161 της 26.6.1999.

(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ΕΕ L 210 της 31.7.2006.