σε ,

Θέμα: Περιβαλλοντική υποβάθμιση του Μαλιακού Κόλπου

13 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

 

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική υποβάθμιση του Μαλιακού Κόλπου

Την άνοιξη του 2009, τόνοι νεκρών ψαριών εκβράστηκαν στις ακτές του Μαλιακού Κόλπου. Ανάλογα περιστατικά, μικρότερης όμως έκτασης, είχαν συμβεί και στο παρελθόν.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις της περιοχής αποδίδουν το θλιβερό αυτό φαινόμενο στη συσσώρευση πηγών ρύπανσης κατά μήκος των ακτών του κόλπου. Μία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης είναι η πλημμελής λειτουργία ή ακόμα και ανυπαρξία αποχετεύσεων ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Λαμίας, των Καμένων Βούρλων, της Στυλίδας, του Αγίου Κωνσταντίνου αλλά και πολλών βιομηχανιών και ιδιαίτερα ελαιοτριβείων της περιοχής. Η ρύπανση από λιπάσματα, φυτοφάρμακα και παράνομες χωματερές εντός της κοίτης του Σπερχειού αποτελεί επίσης πηγή υποβάθμισης, ενώ πρόσφατα στη λίστα των καταγγελιών έχουν προστεθεί και συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα τα οποία έχουν επιφέρει αλλαγές στη ροή των υδάτων τόσο του Σπερχειού όσο και των ρεμάτων της περιοχής καθώς και εκτεταμένη απομάκρυνση καλαμιών που λειτουργούσαν στο παρελθόν ως φυσικά φίλτρα.

Λαμβάνοντας υπόψη πως από το τέλος του 2007 είχαν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή οι πιέσεις από ρύπανση στην κοιλάδα και τις εκβολές του Σπερχειού επί περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο NATURA 2000, ερωτάται η Επιτροπή:
Έχει λάβει γνώση μέτρων παρακολούθησης και διαχείρισης του Σπερχειού ποταμού, σύμφωνα με τις οδηγίες 2000/60/EK(1) και 1992/43/EK(2);
Έχει λάβει γνώση των καταγγελιών για τα ελαιοτριβεία και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία της περιοχής από τα απόβλητά τους;
Διαθέτει στοιχεία για την κατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στις προαναφερθείσες πόλεις; Γνωρίζει αν έχουν ενταχθεί σχετικά έργα στο ΕΣΠΑ;

(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

 

E-4879/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Κατ’εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή, τη διαχείριση και των εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικές με θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης των έργων, εκτός εάν πρόκειται για μεγάλα έργα που συγχρηματοδοτούνται, όπως προβλέπει ο κανονισμός 1083/2006 του Συμβουλίου (άρθρα 39-41)(1). Τα έργα και τα ειδικά μέτρα, εξαιρουμένων των μεγάλων έργων, επιλέγονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες εθνικές περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δεν υπάρχουν μεγάλα έργα για την επεξεργασία λυμάτων στους οικισμούς αυτούς στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, 2007-2013.

Η κοιλάδα και οι εκβολές του Σπερχειού έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ(2) για τα ενδιαιτήματα. Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για τα μέτρα διαχείρισης του τόπου σύμφωνα με την οδηγία∙ πιο συγκεκριμένα, η περιοχή χαρακτηρίσθηκε τόπος κοινοτικής σημασίας με την απόφαση 2006/613/EΚ(3) της Επιτροπής, και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας, η Ελλάδα διαθέτει έξι έτη, δηλαδή μέχρι το 2012, για να ορίσει την τοποθεσία ως ειδική ζώνη διατήρησης και να καθορίσει προτεραιότητες διατήρησης και τα αναγκαία μέτρα διαχείρισης. Ωστόσο, ο υγρότοπος του δέλτα του Σπερχειού έχει χαρακτηρισθεί από την Ελλάδα και ως ειδική ζώνη προστασίας (ΕΖΠ) με βάση την οδηγία 79/409/EΟΚ(4) για τα πτηνά και, συνεπώς, η περιοχή καλύπτεται από τα μέτρα που η Ελλάδα πρέπει να καθορίσει για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C-293/07) σχετικά με την απουσία συνεκτικού, ειδικού και πλήρους καθεστώτος προστασίας των ΕΖΠ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/EΚ)(5), τα προσχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών και τα προγράμματα μέτρων έπρεπε να είχαν δημοσιοποιηθεί για διαβούλευση με το κοινό τον Δεκέμβριο του 2008. Τα σχέδια αυτά πρέπει τελικά να εγκριθούν τον Δεκέμβριο του 2009. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εφαρμογή της ΟΠΥ στην Ελλάδα έχει καθυστερήσει σημαντικά. Όπως και στις προηγούμενες φάσεις εφαρμογής της ΟΠΥ, η Επιτροπή θα παρακολουθήσει στενά τις επόμενες ενέργειες, και ιδίως την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής, για να εξασφαλίσει ότι οι ελληνικές αρχές θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

  • ΕΕ L 382 της 31.12.1994.
    (2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
    (3) ΕΕ L 259 της 21.9.2006.
    (4) ΕΕ L 103 της 25.4.1979.
    (5) COM(2009) 156 τελικό.