σε ,

Θέμα: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στην Ελλάδα

8 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

 

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από το χωροταξικο πλαίσιο για τον τουρισμό στην Ελλάδα

Σε απάντηση ερώτησης σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό (ΕΧΠΤ) στην Ελλάδα (P-0845/09), η Επιτροπή ανέφερε πως δεν ήταν σε θέση να στοιχειοθετήσει παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις επί του σχεδίου και δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση έγκρισής του. Στο μεταξύ , το ΕΧΠΤ εγκρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, παρά την καταψήφισή του από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και τις αρνητικές δημόσιες αντιδράσεις των μεγαλύτερων παραγωγικών φορέων της χώρας, οι οποίοι και συμμετείχαν σε αυτό, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων. Οι βασικές ενστάσεις των φορέων αφορούν: — τη δυνατότητα δόμησης παραθεριστικών οικισμών εντός προστατευμένων περιοχών του δικτύου NATURA,

— την ανατροπή του υφιστάμενου πολεοδομικού θεσμικού πλαισίου με τη δημιουργία επιδοτούμενων παραθεριστικών οικισμών μέσα από διαδικασίες αδειοδότησης ξενοδοχείων, χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό, δημόσια γη και δημόσια πρόσβαση,

— τη γενική έλλειψη πρόβλεψης για την εκτίμηση της συνολικής φέρουσας ικανότητας και τη χωροθέτηση βαριών τουριστικών εγκαταστάσεων και οικισμών σε περιοχές όπου φυσικοί πόροι όπως το νερό βρίσκονται σε ανεπάρκεια∙ χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των νησιών του Αιγαίου και της Αργολίδας,

— τη διατήρηση της δυνατότητας δόμησης σε απόσταση 50 μ. από τον αιγιαλό,

— το σχεδιασμό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τόσο η αντιμετώπιση όσο και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Με δεδομένο ότι ορισμένες από τις επενδύσεις σε παραθεριστικούς οικισμούς προορίζονται για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, η Επιτροπή ερωτάται: 1. Λαμβάνοντας υπόψη την πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας από την Ελλάδα σε σχέση με την προστασία οικοτόπων, την ποιότητα νερού, τη διαχείριση ακτών, τη διαχείριση σκουπιδιών και την έλλειψη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, κρίνει ότι το ΕΧΠΤ που της έχει κοινοποιηθεί, και ιδιαίτερα τα ανωτέρω σημεία 1 έως 5, καθώς και η συνοδευτική στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία;

  1. Με βάση τα στοιχεία της Επιτροπής, ποια μέτρα λαμβάνονται για τη διασφάλιση της μη υπέρβασης ορίων φέρουσας ικανότητας σε περιοχές όπου αδειοδοτούνται πολλαπλές τουριστικές εγκαταστάσεις, πιθανώς επιδοτούμενες και από κοινοτικούς πόρους;

 

E-4826/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει ήδη ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις Ρ-845/09 του κ. Παπαδημούλη, Ρ-1561/09 της κας Κόππα και Ε-4245/09 του κ. Χουντή(1)) σχετικά με τις φερόμενες ως παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΚ, όσον αφορά την έγκριση του ειδικού προγράμματος πλαισίου για την τουριστική ανάπτυξη.

Η Επιτροπή επιθυμεί να επαναλάβει ότι το ειδικό πρόγραμμα πλαίσιο για την τουριστική ανάπτυξη υποβλήθηκε σε εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΚ, π.χ. οδηγία 2001/42/ΕΚ(2) και άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ(3).

Όσον αφορά τις «ενστάσεις» στις οποίες αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή κτιρίων εντός των περιοχών Natura 2000 δεν απαγορεύεται, όμως οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ανάλογες δραστηριότητες συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η μελέτη των επιπτώσεων και το σχέδιο του προγράμματος τέθηκαν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και του κοινού, στο οποίο δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του (η διάρκεια της διαβούλευσης ήταν σχεδόν δύο χρόνια), πριν από την τελική απόφαση, η οποία ανήκει στις εθνικές αρχές.

Σχετικά με την αναφορά σε «όρια φέρουσας ικανότητας», δεν υφίστανται ανάλογα όρια σε κοινοτικό επίπεδο (π.χ. απόσταση από την ακτή για τα κτίρια). Εάν κατά την εφαρμογή του προγράμματος προκύψουν απτές αποδείξεις ότι κάποιες δραστηριότητες δε συνάδουν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΚ, η Επιτροπή μπορεί να παρέμβει.

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επιλογή, τη διαχείριση και την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με ζητήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης των έργων στην Επιτροπή, αν δεν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα μεγάλα έργα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 1260/1999(4) (άρθρο 25) ή τον κανονισμό 1083/2006(5) (άρθρα 39-41). Τα σχέδια και τα ειδικά μέτρα, εκτός από τα μεγάλα έργα, επιλέγονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp

(2) ΕΕ L 197 της 21/07/2001.

(3) ΕΕ L 206 της 22/07/1992.

(4) ΕΕ L 161 της 26.6.1999.

(5) ΕΕ L 210 της 31.7.2006.