σε ,

Θέμα: Ποιότητα και ποσότητα υδάτων στην Αργολίδα και σχετικά έργα

23 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Ποιότητα και ποσότητα υδάτων στην Αργολίδα και σχετικά έργα

Στο Νομό Αργολίδας παρατηρούνται έντονα φαινόμενα λειψυδρίας και υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα. Παράλληλα, σε περιοχές όπου γίνονται ποιοτικές μετρήσεις, όπως ο Δήμος Ασίνης, η ποιότητα του πόσιμου νερού φαίνεται ότι υπολείπεται κατά πολύ των προβλεπόμενων από την κοινοτική νομοθεσία προδιαγραφών.

H Ελληνική κυβέρνηση θα όφειλε να παρακολουθεί διαρκώς την ποιότητα νερών, να έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων και με βάση αυτό να λάβει συγκεκριμένα μέτρα.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
α. Έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή στοιχεία για την ποσότητα και την ποιότητα του νερού μέσω προγραμμάτων παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων και ειδικά για τις πιέσεις, επιπτώσεις και οικονομικές παραμέτρους που σχετίζονται με τη χρήση υδάτων, όπως προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60);
β. Έχει υποβληθεί στην Επιτροπή σχέδιο διαχείρισης των υδάτων για την Αργολίδα, όπως προβλέπεται από την ίδια οδηγία; Τι προβλέπεται για την επίλυση του ζητήματος της ύδρευσης στο Νομό;
γ. Διαθέτει στοιχεία σχετικά με έργα άρδευσης και ύδρευσης που έχουν υποβληθεί προς ένταξη για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα;

 

E-4461/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

(Γραπτές ερωτήσεις : E-4461/09 , E-4463/09)

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ)(1) θεσπίζει ένα συνολικό πλαίσιο προστασίας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης όλων των υδάτων, κατά κανόνα, μέχρι το 2015. Κύρια εργαλεία στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού καθώς και τα προγράμματα μέτρων που σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 της ΟΠΥ πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη έως τον Δεκέμβριο του 2009. Τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII της ΟΠΥ. Τα σχέδια και τα προγράμματα πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή μέχρι τον Μάρτιο του 2010.

Η ΟΠΥ προβλέπει σταδιακή υλοποίηση με μια σειρά προπαρασκευαστικών μέτρων για την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΟΠΥ, το 2004 τα κράτη μέλη έπρεπε να εκπονήσουν ανάλυση των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού, η οποία να προσδιορίζει τις κύριες πιέσεις και επιπτώσεις και να περιέχει οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο, την 31η Ιανουαρίου 2008, διότι δεν εκπόνησε την ανάλυση αυτή και δεν κοινοποίησε συνοπτική έκθεσή της στην Επιτροπή. Τον Μάρτιο του 2008, η Ελλάδα συμμορφώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου και υπέβαλε την έκθεση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΟΠΥ, το 2007 τα κράτη μέλη όφειλαν να καταρτίσουν πρόγραμμα παρακολούθησης. Η συνοπτική έκθεση ενός τέτοιου προγράμματος παρακολούθησης έπρεπε να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή μέχρι τον Μάρτιο του 2008. Επειδή όμως η Ελλάδα δεν κοινοποίησε την εν λόγω συνοπτική έκθεση εγκαίρως, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει. Τον Σεπτέμβριο του 2009 η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή τα προγράμματα παρακολούθησης για όλες τις περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΟΠΥ, τον Δεκέμβριο του 2008, τα κράτη μέλη έπρεπε να υποβάλουν τις προτάσεις σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για δημόσια διαβούλευση για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΟΠΥ, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση τον Μάρτιο του 2010. Ωστόσο, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες διαβούλευσης στα κράτη μέλη και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Ελλάδα δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα τα προσχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για καμία από τις περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η υλοποίηση της ΟΠΥ στην Ελλάδα έχει καθυστερήσει σημαντικά. Όπως και με τα προηγούμενα στάδια της ΟΠΥ, η Επιτροπή θα παρακολουθήσει από κοντά τα επόμενα βήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης των λεκάνης απορροής ποταμού, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ελληνικές αρχές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επιλογή, τη διαχείριση και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με ζητήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης των έργων στην Επιτροπή, αν δεν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα μεγάλα έργα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 1260/1999(2) (άρθρο 25) ή τον κανονισμό 1083/2006(3) του Συμβουλίου (άρθρα 39-41). Τα σχέδια και τα ειδικά μέτρα, εκτός από τα μεγάλα έργα, επιλέγονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί σχετικά με κάποιο μεγάλο έργο στον εν λόγω τομέα στην περιοχή της Αργολίδας για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

(1) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για την καθιέρωση πλαισίου σχετικά με την ανάληψη κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το νερό, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.
(2) ΕΕ L 161 της 26.6.1999
(3) ΕΕ L 49 της 31.07.07