σε ,

Θέμα: Πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

26 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Σε μήνυμά της για την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (18.6.2003), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε τη στρατηγική της για την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης των προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών στο πλαίσιο της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της αειφορίας (28.1.04), τα μέτρα για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις αναφέρονται ως μία από τις δράσεις «κλειδιά» για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Στην αναφορά που υιοθετήθηκε για την αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (Νοέμβριος 2004), τονίστηκε ξανά η αναγκαιότητα για τη δημιουργία σχεδίων δράσης από τις εθνικές κυβερνήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να γίνουν οι δημόσιες συμβάσεις περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον έως το τέλος του 2006. Στις 16 Ιουλίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέθεσε τις απόψεις της σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις για ένα καλύτερο περιβάλλον. Συγκεκριμένα πρότεινε ως στόχο την επίτευξη ποσοστού 50 % πράσινων συμβάσεων σε σχέση με το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων από την πλευρά των κρατών μελών έως το τέλος του 2010.

Η ενεργότερη συμμετοχή του δημόσιου τομέα της Ευρώπης στην προστασία του περιβάλλοντος και στην μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή θα παίξει σημαντικό ρόλο. Π.χ. πολλά από τα καθαριστικά που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια υγιεινή των υπηρεσιών είναι τοξικά, ενώ η μετάβαση της ζήτησης ηλεκτρισμού προς την αγορά της «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποφυγή εκπομπής 60 εκ. τόνων αερίων θερμοκηπίου. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 18 % των δεσμεύσεων της ΕΕ σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο. Επιπλέον, δεδομένης της οικονομικής κρίσης, η ενίσχυση της αγοράς των πράσινων προϊόντων θα συνέβαλε στην ενίσχυση των δεικτών της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστική η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κατανάλωση 1.000 δις ευρώ ετησίως από το Δημόσιο για την προμήθεια αγορών και υπηρεσιών. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:

Προτίθεται να θεσπίσει άμεσα ως υποχρεωτικό συγκεκριμένο ποσοστό πράσινων συμβάσεων ως προς το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων που καταρτίζουν τα κράτη μέλη ως μέτρο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

 

E-5104/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Όπως αναφέρει η ερώτηση, στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος»(1), η Επιτροπή πρότεινε μέχρι το 2010, τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να επιτύχουν ως στόχο το 50 % των διαδικασιών υποβολής προσφορών να είναι «πράσινο», ήτοι να ανταποκρίνεται στα διαμορφωθέντα κοινά κριτήρια για τις οικολογικές («πράσινες») συμβάσεις προμηθειών του Δημοσίου (GPP-Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις- ΠΔΣ) για 10 ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών προτεραιότητας. Πολλά από αυτά τα κριτήρια αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος με τον καθορισμό κριτηρίων για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ. Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή κάλεσε επίσης τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα εν λόγω κριτήρια στα εθνικά σχέδια δράσης ή τις κατευθυντήριες γραμμές. Το 2011, η Επιτροπή θα εκτελέσει σε διαδικασία παρακολούθησης για την εφαρμογή των ΠΔΣ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Βάσει αυτής της διαδικασίας παρακολούθησης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις ανάγκες για τη θέσπιση μελλοντικών απαιτήσεων όσον αφορά τις ΠΔΣ της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για τις ΠΔΣ έχουν ενσωματωθεί σε πολλές νομοθετικές πράξεις:

— Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 , για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες(2)∙

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008 , σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου(3)∙

— Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών(4).

Τα θέματα των υποχρεωτικών απαιτήσεων για τις ΠΔΣ και ο ρόλος των δημοσίων αρχών στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης είναι επίσης μέρος του εν εξελίξει διαλόγου με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα. Όσον αφορά το νέο κοινοτικό κανονισμό περί οικολογικού σήματος, προβλέπει ότι θα πρέπει να δημοσιεύεται εγχειρίδιο για τις δημόσιες αρχές για κάθε νέα ή αναθεωρημένη ομάδα προϊόντων.

  • COM(2008)400 τελικό.
    (2) ΕΕ L 114 της 27.4.2006.
    (3) ΕΕ L 39 της 13.2.2008.
    (4) ΕΕ L 120 της 15.5.2009.