σε ,

Θέμα: Ρύπανση Αλφειού Ποταμού

23 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Ρύπανση Αλφειού Ποταμού

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών, έχουν εντοπιστεί στα νερά του Αλφειού ποταμού πολύ υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών στοιχείων, τέφρας και βαρέων μετάλλων (μόλυβδος, χαλκός και θειϊκά στοιχεία) και υψηλές συγκεντρώσεις αποβλήτων των ελαιουργείων.

Μεγάλο τμήμα του ποταμού διέρχεται από περιοχές της Αρκαδίας και της Ηλείας που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές του 2007, ενώ το δέλτα του Αλφειού, του μεγαλύτερου ποταμού της Πελοποννήσου, είχε προταθεί από την επιστημονική κοινότητα ως τόπος κοινοτικής σημασίας του δικτύου NATURA -χωρίς να περιληφθεί στον τελικό εθνικό κατάλογο από τις εθνικές αρχές. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
Γνωρίζει το ζήτημα της ρύπανσης του Αλφειού Ποταμού; Έχει λάβει τα σχετικά στοιχεία της ποιότητας των νερών του στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60);
Γνωρίζει σε ποιό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού, ειδικά σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες διαδικασίες κοινωνικής διαβούλευσης;
Κρίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας;

 

E-4459/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των προβλημάτων ρύπανσης στον ποταμό Αλφειό. Στην αναλυτική μελέτη σχετικά με τις ασκούμενες πιέσεις και τις επιπτώσεις, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 και το παράρτημα II της οδηγίας πλαίσιο για το νερό 2000/60/EΚ(1), οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι ο ποταμός Αλφειός μεταξύ της Μεγαλούπολης και της θάλασσας κινδυνεύει να μην ανταποκριθεί στους στόχους της οδηγίας πλαίσιο για το νερό. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση η κύρια πίεση που υφίσταται ο ποταμός οφείλεται στις βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής (τέσσερεις μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ολοκληρωμένης πρόληψης και του ελέγχου της ρύπανσης καθώς και σε ένα λιγνιτωρυχείο).

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας- πλαίσιο για το νερό, τα σχέδια διαχείρισης των ποταμίων λεκανών έπρεπε να έχουν υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το Δεκέμβριο του 2008. Τα τελικά σχέδια θα πρέπει να εγκριθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2009 και επιβάλλεται να περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, προγράμματα μέτρων για τον έλεγχο της ρύπανσης από τους αντίστοιχους ρύπους και σύνοψη των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν τα σχέδια διαχείρισης των ποταμίων λεκανών στην Επιτροπή μέχρι τις 22 Μαρτίου 2010.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει καθυστερήσει η προετοιμασία των σχεδίων διαχείρισης των ποταμίων λεκανών στην Ελλάδα. Ωστόσο, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για το νερό ώστε να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανόμενης της Ελλάδας, εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, ιδίως σε ότι αφορά τις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τις προτάσεις για τα σχέδια, την τελική τους έγκριση και την διαβίβασή τους στην Επιτροπή.

 

(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000.