σε ,

Θέμα: Ρύπανση του ποταμού Στρυμόνα

29 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Ρύπανση του ποταμού Στρυμόνα

Ο ποταμός Στρυμόνας, ένας από τους σημαντικότερους ποταμούς της βόρειας Ελλάδας, διασχίζει το νομό Σερρών, πηγάζει από τη Βουλγαρία και εκβάλλει στη θάλασσα, στο ύψος του Στρυμονικού κόλπου. Παρατηρείται όμως σοβαρό πρόβλημα στην ποιότητα των νερών του τα οποία μολύνονται συστηματικά από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αγροτικών, κτηνοτροφικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και κυρίως από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων που προέρχονται από οικισμούς της περιοχής. Αποτέλεσμα, η ρύπανση του ποταμού αλλά και των υπόγειων υδάτων στις περιοχές Πεθελινού, Στρυμονικού και Νιγρίτας.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι ενήμερη σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής;
2. Είναι ενήμερη σχετικά με τη μη λειτουργία των έργων βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που δέχθηκαν κοινοτική χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια; Διαθέτει στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν βελτίωση της ποιότητας των νερών;
3. Παραβιάζει η Ελλάδα στην συγκεκριμένη περίπτωση τις διατάξεις της οδηγίας 91/271/EEK σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων, της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EK και της οδηγίας 80/68/EEK περί προστασίας των υπόγειων υδάτων;
4. Σε τί στάδιο βρίσκεται η ενσωμάτωση της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EK στην Βουλγαρία;
5. Είναι ενήμερη για την ύπαρξη προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας όσον αφορά την κατάρτιση ενός ενιαίου σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού;

 

E-4615/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η οδηγία -πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ(1)) καθορίζει το γενικό πλαίσιο για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με στόχο την επίτευξη καλής ποιότητας για όλα τα ύδατα, γενικά, μέχρι το 2015. Τα κύρια μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών και τα προγράμματα των μέτρων που πρέπει να εγκριθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009 (άρθρα 11 και 13 της ΟΠΥ). Τα σχέδια και τα προγράμματα πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή έως το Μάρτιο του 2010 και θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους διεθνείς μηχανισμούς συντονισμού για την εφαρμογή της οδηγίας στην περίπτωση των διασυνοριακών λεκανών απορροής, την τρέχουσα κατάσταση των υδατικών συστημάτων και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας.

Η Επιτροπή έχει υπόψη της την επικοινωνία μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας με στόχο τη συνεργασία τους για την εφαρμογή της ΟΠΥ.

Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει στενά τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή της ΟΠΥ και ιδίως την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές και βουλγαρικές αρχές θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ(2) για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία, επειδή η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις υποβολής εκθέσεων. Το 2007 η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με τη συμμόρφωση με την οδηγία, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 της οδηγίας. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει καμία έκθεση ως απάντηση στο ως άνω αίτημα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας το Μάρτιο του 2009 (υπόθεση 2009/2033). Τον Ιούλιο του 2009 η Επιτροπή δρομολόγησε την επόμενη διαδικασία εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφο 4 της οδηγίας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαθέσουν τις αντίστοιχες πληροφορίες εντός έξι μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

Στην περίπτωση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή, τη διαχείριση και την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση μετά την περάτωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ συνεπάγεται τόσο την κατασκευή της υποδομής για τα αστικά λύματα όσο και την εύρυθμη λειτουργία της σύμφωνα με τους ελέγχους εκπομπών που επιβάλλει η οδηγία. Κατά συνέπεια, εάν υφιστάμενος σταθμός επεξεργασίας λυμάτων δεν λειτουργεί σύμφωνα με την οδηγία, αυτό συνιστά παράβαση των διατάξεων της.

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα στη Βουλγαρία έχει μεταφερθεί κατά κύριο λόγο με τη νομοθετική πράξη για τα ύδατα (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ 67, της 27ης Ιουλίου 1999 όπως τροποποιήθηκε κατ’επανάληψη εν συνεχεία). Επί του παρόντος, η Επιτροπή αξιολογεί την ποιότητα των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες βάσει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ.

  • ΕΕ αριθ. L 327, 22.12.2000
  • ΕΕ αριθ. L 135, 30.5.1991