σε ,

Θέμα: Συνεχιζόμενη ρύπανση του Κορινθιακού Κόλπου από μεταλλευτικά απόβλητα

13 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Συνεχιζόμενη ρύπανση του Κορινθιακού Κόλπου από μεταλλευτικά απόβλητα

Πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών επιβεβαιώνει τη συσσώρευση επικίνδυνων ρύπων και ειδικά θείου, μόλυβδου, φθόριου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων τόσο στο έδαφος όσο και στα θαλάσσια ιζήματα του Κορινθιακού Κόλπου. Η ρύπανση αποδίδεται στην πολύχρονη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας – αλουμινίου.

Σε προηγούμενη απάντησή της (E-5948/08), η Επιτροπή είχε δηλώσει πως «θα διερευνήσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/1/ΕΚ(1) σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και για την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα από εξορυκτικές δραστηριότητες όσον αφορά την εν λόγω εγκατάσταση και, εάν χρειαστεί, θα προωθήσει περαιτέρω τη διαδικασία επί παραβάσει».

Από την έρευνα της Επιτροπής ποια μέτρα προκύπτει ότι έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των οδηγιών αλλά και για την εν γένει προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στον Κορινθιακό Κόλπο;

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σελ. 8.

 

E-4928/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Όπως αναφέρεται σε προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής επί του θέματος αυτού (E-5948/08) η λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος εμπίπτει στην οδηγία 2008/1/EΚ(1) σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) και στην οδηγία 2006/21/EΚ(2) σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (οδηγία για τα απόβλητα από εξορυκτικές δραστηριότητες).

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, όπως η εγκατάσταση της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος, όφειλαν να έχουν τεθεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας IPPC έως τις 30 Οκτωβρίου 2007 και πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με την οδηγία για τα απόβλητα ορυχείων το αργότερο μέχρι την 1η Μαΐου 2012. Με αφορμή την προηγούμενη ερώτηση επί του θέματος αυτού η Επιτροπή διερεύνησε το καθεστώς της άδειας της εγκατάστασης Αλουμίνιον της Ελλάδος. Κατά το χρόνο της έρευνας σημειώθηκε ότι η άδεια για την εν λόγω εγκατάσταση δεν είχε εκδοθεί ουσιαστικά από τις ελληνικές αρχές πράγμα που εμπόδιζε ουσιαστικά την Επιτροπή να ελέγξει την άδεια ως προς τις απαιτήσεις της οδηγίας IPPC.

Επειδή η Ελλάδα δεν εξέδωσε νέες ή επικαιροποιημένες άδειες για μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων εντός της καταληκτικής ημερομηνίας της οδηγίας IPPC, δηλαδή έως την 30ή Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της. Λόγω της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας προς τις απαιτήσεις της οδηγίας IPPC για χορήγηση αδειών προς όλες τις εγκαταστάσεις, η Επιτροπή αποφάσισε, να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 29 Οκτωβρίου 2009.

Η Επιτροπή έλαβε τώρα κοινοποίηση από τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η άδεια για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος. Η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της οδηγίας IPPC όσον αφορά τη σχετική εγκατάσταση.

Η οδηγία 2006/21/EΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο πριν από την 1η Μαΐου 2008, και φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της μεταφοράς αυτής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή παρέπεμψε την υπόθεση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία και ενδεδειγμένη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία της Ελλάδας.

Αναφορικά με τα γενικά μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στον Κορινθιακό κόλπο, η Επιτροπή ανέφερε προηγουμένως ότι η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (WFD) 2000/60/ΕΚ(3) ορίζει προστασία όλων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με την υποχρέωση να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης, ώστε, κατά κανόνα έως το 2015 να επιτευχθεί η καλή κατάσταση των υδάτων. Σύμφωνα με την WFD, στην συνοπτική έκθεση περιβαλλοντικής αξιολόγησης που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από την Ελλάδα επισημαίνεται ο κίνδυνος, ο κόλπος της Αντίκυρας να μην ανταποκριθεί στους στόχους της WFD. Ως εκ τούτου, ο κόλπος της Αντίκυρας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο του προγράμματος μέτρων της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, προκειμένου, έως το 2015, να έχει επιτευχθεί καλή κατάσταση ή, υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, να μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις. Το πρόγραμμα μέτρων αναμένεται να δημοσιευτεί το Δεκέμβριο 2009. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τα επόμενα βήματα στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ελληνικές αρχές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

  • ΕΕ L 24 της 29.1.2008
    (2) ΕΕ L 102 της 11.4.2006
    (3) ΕΕ L 327 της 22.12.2000