σε ,

Θέμα: Υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού της Χαλκιδικής

29 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού της Χαλκιδικής

 

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι αναφορές από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κρατικούς φορείς ελέγχου σχετικά με την κακή ποιότητα του νερού στο νομό Χαλκιδικής. Τον Ιούλιο του 2009 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι το νερό στους δήμους Καλλικράτειας, Τρίγλιας και Μουδανιών δεν είναι πόσιμο. Όλες οι έρευνες συγκλίνουν πως το νερό των περιοχών αυτών είναι επιβαρημένο με βαρέα μέταλλα, υπολείμματα φυτοφαρμάκων και διάφορες επικίνδυνες χημικές ουσίες λόγω ανεξέλεγκτης χρήσης φυτοφαρμάκων, διαρροών μολυσματικών ουσιών από νόμιμες και παράνομες χωματερές και τους ΧΥΤΑ της περιοχής και έλλειψης εργοστασίων βιολογικού καθαρισμού σε αρκετές περιοχές του νομού.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει λάβει ενημέρωση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σχετικά με τις πρόσφατες μετρήσεις ποιότητας του νερού της Χαλκιδικής, τις ανακοινώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την απαγόρευση κατανάλωσης νερού και τις σχετικές καταγγελίες κοινωνικών φορέων και οργανώσεων καταναλωτών;
2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές παραβιάζουν τις διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο 98/83/EK σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση;
3. Είναι ενήμερη σχετικά με την διαδικασία διαχείρισης που ακολουθούν δήμοι και κοινότητες της περιοχής οι οποίοι δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού;

 

E-4612/2009 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Tο Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου επισημαίνει το ζήτημα της ποιότητας του πόσιμου νερού στη Νομαρχία Χαλκιδικής. Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί για το πρόβλημα αυτό μέσω της γραπτής ερώτησης E-6367/08 του κ. Παπαδημούλη(1).

Η οδηγία σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης(2) (πόσιμου νερού) καθορίζει πρότυπα για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Τα κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν ότι το πόσιμο νερό είναι υγιεινό και καθαρό, δηλαδή απαλλαγμένο ουσιών που συνιστούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον, τα κράτη μέλη καλούνται να μεριμνούν ώστε να διερευνάται αμέσως κάθε παράλειψη της τήρησης των παραμετρικών τιμών που καθορίζουν την ποιότητα, ότι αναλαμβάνονται, το ταχύτερο δυνατόν, οι απαιτούμενες επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητάς του και την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών(3).

Βάσει της οδηγίας, τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις ανά τριετία σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στις ζώνες παροχής που εξυπηρετούν πάνω από 5.000 κατοίκους. Μετά την γραπτή ερώτηση του κ. Παπαδημούλη, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές
— για τον αριθμό των καταναλωτών που εκφράζουν ανησυχίες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην περιοχή της Χαλκιδικής,
— για τα μέτρα διαχείρισης που τυχόν ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπου αυτά παρουσιάστηκαν, και
— για την ενημέρωση των καταναλωτών.

Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη λάβει απάντηση των ελληνικών αρχών, όμως αυτές ειδοποίησαν ότι η απάντηση δεν θα αργούσε.

Η Επιτροπή θα εκτιμήσει κατά πόσον η κατάσταση στην περιοχή της Χαλκιδικής συνιστά παράβαση της οδηγίας για το πόσιμο νερό και, ενδεχομένως, θα εξετάσει την σκοπιμότητα της δρομολόγησης διαδικασίας επί παραβάσει.

Προκειμένου να διευκολύνει την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή θα ήθελε να γίνει αποδέκτης τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους του αξιότιμου μέλους του Κοινοβουλίου για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην περιοχή της Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αναλύσεων, εκθέσεων των αρχών και της επιστημονικής κοινότητας ή καταγγελιών εκ μέρους ιδιωτών ή οργανώσεων καταναλωτών.

Όσον αφορά το ζήτημα της έλλειψης κατάλληλης επεξεργασίας των λυμάτων που θίγει το Αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου, η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων(4) θεσπίζει υποχρέωση πρόνοιας για τη συλλογή και την επεξεργασία των λυμάτων σε όλες τις κατοικούμενες περιοχές («οικισμούς») με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων ή ισοδύναμου σε ρύπανση από λύματα («μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού»). Τα κράτη μέλη καλούνται να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις αυτές μέχρι το 1998, ή το 2005, ανάλογα με το μέγεθος των οικισμών και τα χαρακτηριστικά των μολυσμένων υδάτων.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας και δρομολόγησε τις σχετικές διαδικασίες επί παραβάσει. Αυτές κατέληξαν σε δύο αποφάσεις(5) του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάλληλη εφαρμογή της οδηγίας καθώς και την εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου και, κατά περίπτωσιν, θα εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης νομικής δράσης.

(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp
(2) Οδηγία 98/83/EΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330, της 5.12.1998
(3) Πρότυπα ποιότητας: άρθρα 4 και 5∙ παράρτημα Ι. Επα.. μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών∙ ενημέρωση των καταναλωτών: άρθρο 8.
(4) Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΕΕ L135 της 30.5.1991
(5) Αποφάσεις της 24.6.2004 στην απόφαση C-119/02, και της 22.12.2007 στην υπόθεση C-440/06.