σε

Θέμα: Υποβάθμιση του υγροτόπου του Δέλτα του Έβρου

6 Οκτωβρίου 2009

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

 

ΘΕΜΑ: Υποβάθμιση του υγροτόπου του Δέλτα του Έβρου

 

Το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Έβρου είναι από τους σπουδαιότερους υγροβιότοπους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποτελεί μέρος του δικτύου ΝATURA 2000 και προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας. Το εθνικό καθεστώς προστασίας του καθορίζεται από Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε το 2007. Παρά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, όπως προκύπτει από αξιολόγηση της προστασίας και διαχείρισης των υγροτόπων, που συνέταξαν τρεις περιβαλλοντικές ΜΚΟ το 2009, οι ανθρώπινες δραστηριότητες υποβαθμίζουν και συρρικνώνουν με ανησυχητικούς ρυθμούς το Δέλτα του Έβρου. Συγκεκριμένα παρατηρείται αύξηση παράνομων κτισμάτων, που χρησιμοποιούνται εποχικά από λαθροθήρες, με συνεπακόλουθη σημαντική υποβάθμιση στο βιότοπο, όχληση στα υδρόβια πουλιά, που οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού τους, υποβάθμιση της χλωρίδας και ρύπανση από τα απόβλητα που σωρεύονται στην περιοχή. Άλλες σημαντικές απειλές που καταγράφονται είναι η αύξηση της διάβρωσης των ακτών, η υποβάθμιση των εδαφών λόγω υφαλμύρωσης των υπόγειων υδάτων, η ανεξέλεγκτη λειτουργία αντλιοστασίων για την αποστράγγιση εκτάσεων και τη δημιουργία καλλιεργήσιμης γης, η υπεραλίευση και η λαθροθηρία. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε σταδιακή υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και του τοπίου. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης μέχρι σήμερα δεν έχει καταρτισθεί σχέδιο διαχείρισης του υγροτόπου του Δέλτα του Έβρου, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη Ramsar.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:
(α) Είναι ενήμερη για την υποβάθμιση του υγροτόπου του Δέλτα του Έβρου;
(β) Έχουν κατατεθεί από τις ελληνικές αρχές στοιχεία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στην περιοχή, όπως προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ(1);
(γ) Με δεδομένο ότι το Δέλτα του Έβρου ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA, πώς κρίνει τα μέτρα που λαμβάνουν οι ελληνικές αρχές για την εφαρμογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ(2) και 92/43/ΕΟΚ(3) στη συγκεκριμένη περιοχή;

(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1.
(2) ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 1.
(3) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7.

 

P-4842/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Σε ό,τι αφορά την υποβάθμιση του Δέλτα και την εφαρμογή των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά (92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ), το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου παραπέμπεται στην απάντηση της Επιτροπής στην προγενέστερη γραπτή ερώτηση E-2129/09 του κ. R. Corbett(1) για το ίδιο θέμα.

Σχετικά με την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, η Επιτροπή δεν διαθέτει δεδομένα παρακολούθησης για το Δέλτα του Έβρου. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, (2000/60/EC)(2), τα κράτη μέλη καλούνται να διαβιβάσουν στην Επιτροπή, τον Μάρτιο του 2010, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των οικείων υδάτινων συστημάτων, στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής.

(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp
(2) Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 327, 22.12.2000