σε ,

Θέμα: Υπολογισμός της ολικής ενεργειακής απόδοσης του συνδυασμένου συστήματος βιολογικής ξήρανσης και καύσης SRF στην επεξεργασία απορριμμάτων

2 Φεβρουαρίου 2010

E-0204/10

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Spyros Danellis (S&D) και Kriton Arsenis (S&D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ:Υπολογισμός της ολικής ενεργειακής απόδοσης του συνδυασμένου συστήματος βιολογικής ξήρανσης και καύσης SRF στην επεξεργασία απορριμμάτων

Βασικός σκοπός της βιολογικής ξήρανσης των οικιακών απορριμμάτων είναι η προεπεξεργασία των απορριμμάτων για μετατροπή τους σε SRF – Solid Recovered Fuel (απορρίμματα λειοτεμαχισμένα, με μικρότερη υγρασία και απαλλαγμένα από τα άχρηστα), υλικό καταλληλότερο για καύση.

Κύριος σκοπός της όλης επεξεργασίας (του συνδυασμού βιολογικής ξήρανσης των απορριμμάτων και καύσης του SRF) είναι η χρήση των απορριμμάτων ως καυσίμου για την παραγωγή ενέργειας.

Ερωτάται η Επιτροπή:
Στην περίπτωση εφαρμογής της όλης επεξεργασίας, δηλαδή του συνδυασμού βιολογικής ξήρανσης απορριμμάτων και καύσης του SRF, ο υπολογισμός της ολικής ενεργειακής απόδοσης του συστήματος επεξεργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο R1 της οδηγίας 2008/98/EK(1) και δεδομένων των υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων της προεπεξεργασίας, αφορά το συνολικό σύστημα επεξεργασίας (βιολογική ξήρανση των απορριμμάτων και καύση του SRF) ή μόνο το δεύτερο σκέλος της επεξεργασίας, δηλαδή την καύση του SRF;

(1) ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.