σε ,

Θέμα: Χορήγηση αδειών αλιείας κοραλλιών στη Μεσογειακή Λεκάνη

26 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδειών αλιείας κοραλλιών στη Μεσογειακή Λεκάνη

Στις 18.8.2009 ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας υπέγραψε απόφαση χορήγησης αδειών αλιείας κοραλλιών στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες.

Τα κοράλλια είναι από τους αρχαιότερους οργανισμούς στον πλανήτη και δημιουργούν τεράστιες εκτάσεις κοραλλιογενών υφάλων οι οποίοι χρειάζονται χιλιάδες χρόνια για να σχηματισθούν. Ταυτόχρονα φιλοξενούν μερικά από τα πιο πλούσια οικοσυστήματα με χιλιάδες είδη ψαριών, οστρακοειδών και άλλων θαλασσίων οργανισμών. Εκτιμάται ότι περίπου το 25 % όλων των θαλασσίων ειδών βασίζεται στα κοράλλια για την εύρεση φαγητού και καταφυγίου.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 6 του κανονισμού 1967/2006(1) σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, τις αποφάσεις του Συμβουλίου 93/626(2) σχετικά με τη σύναψη σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία και 2000/340(3) σχετικά με την προστασία και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιολογικής ποικιλότητας της θαλάσσιας ζώνης, και την οδηγία πλαίσιο 2008/56(4) για τη θαλάσσια στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτάται:
1. Γνωρίζει εάν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα και χαρτογράφηση των βιοτόπων των κοραλλιών στην περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης από τα κράτη μέλη που περικλείονται από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 1967/2006;
2. Τη στιγμή που τα αλιευτικά αποθέματα μειώνονται και λαμβάνονται μέτρα προστασίας και ενίσχυσης τους από την ΕΕ, κρίνονται σκόπιμες αποφάσεις όπως η ανωτέρω του πρώην Έλληνα υφυπουργού, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο σημαντικότατους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα οικοτόπους κοραλλιών στη Μεσόγειο;
3. Έχουν καθοριστεί, για τα κράτη μέλη της Μεσογειακής Λεκάνης, σχέδια διαχείρισης της αλιείας και ειδικότερα για την συλλογή κοραλλιών, καθώς και περιοχές προστασίας από την αλιεία με σκοπό τη διατήρηση των υδρόβιων ζώων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων;

(1) ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11.

(2) ΕΕ L 309 της 3.12.1993, σ.1.

(3) ΕΕ L 118 της 8.5.2000, σ. 44.

(4) ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.

 

E-5263/09 Απάντηση του κ. Borg εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου (κανονισμός για τη Μεσόγειο)(1) και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία για τα ενδιαιτήματα)(2), τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό προστατευόμενων περιοχών εντός των υδάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους και για τη θέσπιση μέτρων διατήρησης προκειμένου να προστατευθούν ευάλωτα και απειλούμενα ενδιαιτήματα και είδη.

Βάσει των διατάξεων του κανονισμού για τη Μεσόγειο, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το θαλάσσιο δίκτυο Natura 2000, διευκρινίζοντας τους τόπους όπου χαρτογραφήθηκαν εκτάσεις Ποσειδωνίας. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται κοραλλιογενή ενδιαιτήματα.

Τα μεσογειακά κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει αρκετές προστατευόμενες περιοχές που έχουν καθορισθεί για διαφορετικούς λόγους και όπου ισχύουν μέτρα διατήρησης. Ωστόσο, σε όλα τα μεσογειακά κράτη μέλη παραμένουν ακόμη αχαρτογράφητα ευαίσθητα ενδιαιτήματα. Η Επιτροπή ενθαρρύνει ενεργά τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να επιταχύνουν το έργο αυτό, προκειμένου να εναρμονισθούν πλήρως με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, είναι δυνατή η έκδοση ειδικών αδειών αλιείας για κοράλλια. Πράγματι, στην οδηγία για τα ενδιαιτήματα, το είδος Corallium rubrum, το πλέον πολύτιμο κοράλλι στη Μεσόγειο θάλασσα, περιλαμβάνεται στο παράρτημα V. Η εν λόγω οδηγία ορίζει ότι ζώα και φυτά ενδιαφέροντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μέτρα εκμετάλλευσης και διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και με τις άδειες που εκδόθηκαν με την εν λόγω ελληνική υπουργική απόφαση, όπου τα εγκεκριμένα μέτρα εκμετάλλευσης πρέπει να συμφωνούν με τον κατάλογο αλιευτικών εργαλείων που δεν απαγορεύονται από το άρθρο 8 του κανονισμού για τη Μεσόγειο.

Η Επιτροπή, ωστόσο, δεν είχε ενημερωθεί για την έκδοση των εν λόγω αδειών, τον αριθμό τους, τη χαρτογράφηση των σχετικών περιοχών και την επίπτωση των εγκεκριμένων μέτρων εκμετάλλευσης στο ενδιαίτημα.

Τέλος, μολονότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή εθνικά σχέδια διαχείρισης κοραλλιών, αρκετά κράτη μέλη έχουν υποβάλει στην Επιτροπή μεγάλες ποσότητες πληροφοριών για τα είδη και τα ενδιαιτήματα, οι οποίες θα χρησιμεύσουν για την υποστήριξη τόσο των εθνικών σχεδίων όσο και των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006), ΕΕ L 36 της 8.2.2007.

(2) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992.