σε ,

Θέμα: Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από αυτόχθονες

Θέμα: Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από αυτόχθονες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κορυφαίο υπέρμαχο των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο και διαδραμάτισε ανεκτίμητο ρόλο στη δημιουργία ενός μόνιμου φόρουμ για τα ζητήματα των αυτοχθόνων το 2000 και στην υποστήριξη της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών τον Σεπτέμβριο του 2007. Από το 1999, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών περιλαμβάνονται ως θεματική προτεραιότητα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR). Το EIDHR αποσκοπεί στην παροχή στήριξης για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων σε μη νομικές οντότητες εκεί όπου δεν υπάρχει καθορισμένη αναπτυξιακή συνεργασία.

Δεδομένου ότι η «αυτοανάπτυξη» και η συνακόλουθη ανάγκη να διασφαλισθεί η ουσιαστική συμμετοχή των αυτοχθόνων λαών σε όλα τα στάδια του κύκλου του έργου αποτελούν βασικές αρχές στο πλαίσιο του ψηφίσματος του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1998 για τους αυτόχθονες λαούς:

— Γνωρίζει η Επιτροπή τυχόν έργα που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ και για τα οποία είναι υπεύθυνοι αυτόχθονες σε όλα τα στάδια του κύκλου του έργου (προγραμματισμός, προσδιορισμός, σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση); Εάν ναι, ποιος είναι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας των έργων και το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνουν;

— Πώς συγκρίνονται έργα που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από αυτόχθονες με έργα για τα ζητήματα των αυτοχθόνων που εκτελούνται από διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ;

— Ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για την αύξηση της συμμετοχής των αυτοχθόνων πληθυσμών σε ζητήματα που τους αφορούν και την προώθηση της συμμετοχικής αυτόνομης ανάπτυξης;