σε ,

Θέμα: Χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια των πυρόπληκτων περιοχών του 2007 και σχέδια αποκατάστασής τους

7 Σεπτεμβρίου 2009

Lambrinidis (S-D), Maria Eleni Koppa (S-D), Anni Podimata (S-D), Georgios Stavrakakis (S-D), Kriton Arsenis (S-D), Chrysoula Paliadeli (S-D), Giorgos Papakonstantinou (S-D) και Sylvana Rapti (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια των πυρόπληκτων περιοχών του 2007 και σχέδια αποκατάστασής τους

Η συμπλήρωση δύο χρόνων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, σε συνδυασμό με τις πυρκαγιές αυτών των ημερών στην Αττική, φέρνουν στο προσκήνιο τις ειδικές ανάγκες για δασοπροστασία στην Ελλάδα, οι οποίες άπτονται και της εφαρμογής της κοινοτικής πολιτικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των πυρόπληκτων περιοχών, η Eπιτροπή είχε δώσει παράταση ως προς την τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα δαπανών των ελληνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006), ενώ είχε δεσμευθεί για την χρήση πόρων του ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Γνωρίζει σε ποιο βαθμό εξυπηρέτησε η προαναφερθείσα παράταση την υλοποίηση έργων τα οποία αφορούσαν ή αφορούν τις πληγείσες περιοχές; Υπήρξαν νέα έργα τα οποία εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από το Γ’ΚΠΣ, τα οποία σχετίζονται με την αποκατάσταση των ζημιών του καλοκαιριού του 2007; Υπάρχει σχετικός κατάλογος;
2. Γνωρίζει η Επιτροπή αν έχουν καταρτισθεί από τις ελληνικές αρχές σχέδια αποκατάστασης των καμένων περιοχών της Ηλείας, της Αρκαδίας, της Εύβοιας και της Αττικής; Έχουν υποβληθεί τα σχέδια αυτά στην Επιτροπή; Υπάρχουν ειδικά σχέδια αποκατάστασης για ζώνες ειδικής προστασίας και τόπους κοινοτικής σημασίας για το περιβάλλον (όπως, π.χ., Λίμνη Καϊάφα, η περιοχή Χελμού-Βουραϊκού, Αχαΐας και άλλες περιοχές οι οποίες κάηκαν το 2007);
3. Τι μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή επί της υλοποίησης του ψηφίσματος P6_TA(2007)0362 του ΕΚ (4.9.2007) σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, το οποίο μεταξύ άλλων είχε καλέσει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις εθνικές αρχές για την ανάπτυξη πολιτικών ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πυρκαγιών∙ καθώς και πολιτικών αναδάσωσης, μέσω της συγκέντρωσης και δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τους φυσικούς πόρους των κρατών μελών. Πώς κρίνεται η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για την παροχή των σχετικών στοιχείων για την ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών;

 

 

 

E-4236/2009 Απάντηση του κ. Samecki εξ ονόματος της Επιτροπής

Εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι του 2007, η προθεσμία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Η παράταση χορηγήθηκε για να δοθεί στο ελληνικό κράτος η δυνατότητα να ολοκληρώσει τα σχέδια που βρίσκονταν σε εξέλιξη και να συμπεριλάβει ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών που είχαν οι πυρκαγιές του 2007.

Οι ελληνικές αρχές, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, συμπεριέλαβαν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες αυτές στις εκθέσεις που συνέταξαν το 2008 σχετικά με την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και έδωσαν ορισμένες πληροφορίες κατά τις συναντήσεις με τις αρμόδιες επιτροπές παρακολούθησης. Για παράδειγμα, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός των ενεργειών για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, όπως η Πάρνηθα, ο Πάρνωνας και η περιοχή Χέλμου – Βουραϊκού.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η υλοποίηση της κοινοτικής συνδρομής εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999(1), περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα έργα αξιολογούνται και επιλέγονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους για συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος, εκτός εάν πρόκειται για μεγάλο έργο σύμφωνα με το άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού, για το οποίο η Επιτροπή επιβεβαιώνει το ποσοστό επιδότησης.

Οι διαχειριστικές αρχές των σχετικών προγραμμάτων κλήθηκαν να περιγράψουν τις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις στην τελική έκθεση, η οποία θα υποβληθεί από τις διαχειριστικές αρχές το 2010. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στον τομέα αυτό θα αξιολογηθούν ύστερα από το κλείσιμο των εν λόγω προγραμμάτων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής γνωρίζουν ότι οι ελληνικές αρχές (το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) έχουν καταρτίσει ένα «ειδικό πλαίσιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007 για όλες τις πυρόπληκτες περιοχές». Οι συνολικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ένα τμήμα των παρεμβάσεων εντάχθηκε στο πλαίσιο των αναθεωρημένων επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) 2000-2006 και στα επιχειρησιακά προγράμματα του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 με εθνικά και κοινοτικά κονδύλια.

Σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα 2007-2013, η συνδρομή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που προορίζεται για την αποκατάσταση του δασονομικού δυναμικού και την εισαγωγή ενεργειών πρόληψης ανέρχεται στα 136 εκατ. ευρώ. Αυτοί οι τύποι ενεργειών προβλέπονται στο πρόγραμμα, εκ των οποίων δύο έχουν ήδη ενεργοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές («Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών» και «Έργα Αναδάσωσης – Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων»). Η τρίτη ενέργεια που σχετίζεται με τη «βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων» αναμένεται να ενεργοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Κατά την αναδάσωση των εκτάσεων που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές θα δοθεί προτεραιότητα στις περιοχές Natura 2000 και σε περιοχές με κλίση μεγαλύτερη από 10 %.

Όσον αφορά τη βελτίωση της συνεργασίας κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή του αξιότιμου βουλευτή στη Τακτική Ευρωπαϊκή Εφεδρεία Δασοπυρόσβεσης της ΕΕ (EUFFTR). Το καλοκαίρι του 2009, πολλές φορές αρκετά κράτη μέλη επλήγησαν ταυτόχρονα απο πυρκαγιές δασών και υπήρξε έλλειψη ικανότητας αλλά και ανάγκη να βρεθεί ένα αποτελεσματικό μέσο που να συμπληρώνει τις εθνικές ικανότητες όσον αφορά την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων. Η EUFFTR, η οποία αποτελείται από δύο μεγάλου δυναμικού πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία διατίθενται εάν ζητηθεί από την Επιτροπή, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των κρατών μελών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές δασών. Η EUFFTR θεσπίστηκε στο πλαίσιο του πειραματικού σχεδίου 2008 για τις πυρκαγιές δασών. Το πειραματικό σχέδιο αποτελεί δοκιμή για νέες ρυθμίσεις στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας.

Επιπλέον, η Επιτροπή πιστεύει ότι η Κοινότητα πρέπει να ασχοληθεί τόσο με την αντιμετώπιση όσο και την πρόληψη με ισόρροπο τρόπο. Επομένως, ενέκρινε, το Φεβρουάριο του 2009, την ανακοίνωση με τίτλο «Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών»(2). Στόχος της είναι ο καθορισμός μέτρων που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην κοινοτική στρατηγική για την πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999
(2) COM(2009)82 τελικό