σε ,

Θέμα: Eπιπτώσεις στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου εξαιτίας καθυστερήσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

8 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Eπιπτώσεις στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου εξαιτίας καθυστερήσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ αποτέλεσε ιδιαιτέρως επιτυχημένη δράση της ΕΕ στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας και σε τμήματα του δικτύου NATURA. Οι πρωτοβουλίες κινητοποίησαν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και δημιούργησαν ένα μηχανισμό ανάπτυξης της υπαίθρου από κάτω προς τα πάνω: τις αναπτυξιακές εταιρίες, με μετόχους τοπικές αυτοδιοικήσεις και φορείς, οι οποίες απασχολούν ικανό αριθμό στελεχών και λειτουργούν ως δυναμικός φορέας ενημέρωσης και τεχνικής στήριξης. Πέραν της ΚΠ LEADER+ και των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που χρηματοδότησαν πάνω από 6.000 έργα προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ, οι εταιρίες έχουν υλοποιήσει πλήθος έργων του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ, του LIFE και άλλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ.

Παρά τη συμβολή τους, υφίστανται πρόσφατα πολιτική απαξίωσης, η οποία επιβαρύνει τους εργαζομένους αλλά κυρίως την ελληνική ύπαιθρο εν μέσω αναμόρφωσης της ΚΑΠ αλλά και της δεινής οικονομικής κρίσης. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο στερούν τη δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ η ένταξη της προσέγγισης LEADER στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις, μειώσεις κονδυλίων και δυσανάλογη μείωση της τεχνικής βοήθειας η οποία οδηγεί τις εταιρείες σε ραγδαία συρρίκνωση.

Ειδικότερα, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση της εφαρμογής της προσέγγισης LEADER έχουν επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Η σχετική πρόσκληση του ΠΑΑ 2007-2013 έγινε το καλοκαίρι του 2008 και οι αποφάσεις βγήκαν ένα χρόνο μετά. Με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, ίσως γίνουν πληρωμές εντός του 2009, ενώ επενδύσεις αποκλείεται να ξεκινήσουν πριν από την άνοιξη του 2010, δηλ. πάνω από 3 χρόνια μετά την επίσημη έναρξη του προγράμματος. Στο μεταξύ επενδυτές που έχουν κινητοποιηθεί ακόμα και από το 2006 βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
Γνωρίζει ποια είναι τα ποσοστά απορρόφησης στους άξονες 3 (ΟΠΑΑΧ) και 4 LEADER του ΠΑΑ;
Πώς κρίνεται η εφαρμογή τους σε σχέση με τα υποβληθέντα από την ελληνική κυβέρνηση στην Επιτροπή χρονοδιαγράμματα;
Πώς κρίνει την απαξίωση των αναπτυξιακών εταιρειών, οι οποίες αποτελούν σημαντική χρηματική και θεσμική επένδυση από την πλευρά της ΕΕ;

 

E-4828/2009 Απάντηση της κυρίας Fischer Boel εξ ονόματος της Επιτροπής

Βάσει της αρχής της επιμερισμένης διαχείρισης, οι ελληνικές αρχές διαχειρίζονται το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση δαπανών ή αίτηση πληρωμών για τους άξονες 3 ή 4 του προγράμματος αυτού.

Όσον αφορά τον άξονα 4, έχει ολοκληρωθεί η επιλογή 41 ομάδων τοπικής δράσης, με καθυστέρηση περίπου έξι μηνών σε σχέση με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013. Η επιλογή των ομάδων τοπικής δράσης οριστικοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2009 αντί του Ιανουαρίου 2009.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την καθυστέρηση που σημειώθηκε στην επιλογή των ομάδων τοπικής δράσης, αλλά αντιλαμβάνεται την υποχρέωση των κρατών μελών να τηρούν τις κοινοτικές ή/και εθνικές διαδικασίες και να διασφαλίζουν τη χρηστή οικονομική διαχείριση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης.