σε , ,

Καθολική κύρωση των διεθνών συμφωνιών για το δίκαιο της θάλασσας και κυρώσεις σε όσους τις παραβιάζουν, είναι το κλειδί για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

Απαντά η Επιτροπήσε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα Αρσένη

Τη δέσμευση της να ενθαρρύνει την καθολική κύρωση των διεθνών συμφωνιών, να επιβάλει κυρώσεις σε όσους τις παραβιάζουν και να καταπολεμήσει αποτελεσματικά την παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε απάντηση σχετικής ερώτησης που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, μέλος των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τις διαπιστώσεις του έλληνα Ευρωβουλευτή ότι ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε διεθνές επίπεδο συνδέεται με τη μη τήρηση, από ορισμένες χώρες, των διεθνών τους υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS). Στο θέμα αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να ενθαρρύνει όσες χώρες δεν το έχουν ήδη κάνει, να επικυρώσουν τη Σύμβαση και τις συμφωνίες εφαρμογής της, ιδιαίτερα στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών επαφών (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συμφωνιών) με στόχο τη βελτίωση της συνολικής διαχείρισης του αλιευτικού τομέα. Επιδίωξη της Επιτροπής είναι η δέσμευση όλων των μέρων από τους ίδιους κανόνες και υποχρεώσεις και η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλα τα μέρη.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη ρητή της δέσμευση για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κανονισμού για την αλιεία στη Μεσόγειο και των διατάξεων που εγκρίθηκαν από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας, που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο.

Επισήμανε ότι σύμφωνα με το νέο σύστημα ελέγχου, που εφαρμόζεται από 1/1/2010, δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεν τηρούν τη νομοθεσία της ΕΕ και επιπλέον καθιερώνεται σύστημα βαθμολογίας για σοβαρές παραβάσεις το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή ακόμη και στην ανάκληση της άδειας αλιείας, εάν συγκεντρωθεί ένας ορισμένος αριθμός βαθμών.

Τέλος, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να παρακολουθεί την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, τόσο του κανονισμού για τη Μεσόγειο, όσο και του σχεδίου ICCAT για την αποκατάσταση του τόνου και για το σκοπό αυτό προγραμματίζει συγκεκριμένες αποστολές ελέγχου και επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Με αφορμή την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Κρίτων Αρσένης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στη Μεσόγειο το ποσοστό των αποθεμάτων εκτός Ασφαλών Βιολογικών Ορίων (ΑΒΟ) κυμαίνεται από 44% έως 73%. Πάνω από το 54% των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου, υπεραλιεύεται, με το ποσοστό του ερυθρού τόνου να έχει περιορισθεί στο 15% των αποθεμάτων που υπήρχαν πριν από 40 χρόνια (ICCAT).

Η Επιτροπή αναγνωρίζει πλέον την ανάγκη για πιο αποτελεσματική και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανόνων της βιώσιμης αλιείας στη Μεσόγειο, που θα συνοδεύεται από την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, τόσο στα Κράτη Μέλη που δε συμμορφώνονται, όσο και στις τρίτες χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τις διεθνείς συμβάσεις ή δεν τηρούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

Η κύρωση των διεθνών συμβάσεων και η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση, κατά τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

Η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε πολιτικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο εφαρμογής της και η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις της στο θέμα αυτό. Με το νέο κανονισμό για την αλιεία στη Μεσόγειο, η Επιτροπή έχει στα χέρια της ένα σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση μιας αξιόπιστης και αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης της αλιείας. Για να αποτρέψουμε την κατάρρευση της ευρωπαϊκής αλιείας οφείλουμε να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Αν αυτό δε συμβεί, παρότι διαθέτουμε τους απαραίτητους αλιευτικούς κανονισμούς, δε θα καταφέρουμε να διασώσουμε τη μεσογειακή αλιεία».