σε , ,

Κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Ακουγιού της Τουρκίας

Σε απάντηση προηγούμενης ερώτησής μου (P-002935/2011) σχετικά με τον κίνδυνο που συνεπάγεται για τους ευρωπαίους πολίτες η απόφαση των τουρκικών αρχών για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού σε περιοχή γνωστής σεισμογένειας, στο Ακουγιού, η Επιτροπή είχε υπογραμμίσει την ανησυχία της για το γεγονός.Επιπλέον, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι θα καλέσει την Τουρκία να υιοθετήσει νομοθεσία που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας με βάση τα πρότυπα της ΕΕ, να προσχωρήσει στην κοινή σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με το σύνολο του κοινοτικού κεκτημένου για την πυρηνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια. Επιπλέον, είχε επισημάνει ότι θα περίμενε η Τουρκία να προχωρήσει σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) του προγραμματισμένου πυρηνικού σταθμού και ότι «θα παρακολουθήσει το θέμα εκ του σύνεγγυς».

Ερωτάται η Επιτροπή:— η Τουρκία ακολούθησε τις παραπάνω παροτρύνσεις της και κατά πόσο έχει προχωρήσει σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ);

Εάν ναι, είναι ενήμερη για τα συμπεράσματα της ΕΠΕ;

Τέλος, στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη ρητή ανησυχία του ειδικά για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Ακουγιού και κάλεσε την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή απόθεσης ραδιενεργών αποβλήτων σε τέτοιες περιοχές υψηλής σεισμικότητας (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0295+0+DOC+PDF+V0//EN).

Ερωτάται η Επιτροπή:— ποια μέτρα έχει λάβει σε συνέχεια της απόφασης αυτής;