σε , ,

Μεταφορά ζώων σε μακρινές αποστάσεις από την ΕΕ στην Τουρκία

Εκατοντάδες χιλιάδες πρόβατα και βοοειδή (προοριζόμενα για σφαγή και αναπαραγωγή) μεταφέρονται κάθε χρόνο σε μεγάλες αποστάσεις από κράτη μέλη της ΕΕ στην Τουρκία. Αναφορές από ΜΚΟ, στηριζόμενες από εμπειρικά στοιχεία, έχουν καταδείξει ότι αυτά τα ταξίδια μακρινών αποστάσεων προκαλούν τεράστια δεινά στα ζώα. Ο εξαιρετικά μεγάλος χρόνος μεταφοράς — που συχνά επιμηκύνεται από τεράστιες καθυστερήσεις, ενίοτε διάρκειας ολόκληρων ημερών, εντός ή πλησίον των συνόρων μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας — είναι συχνά το αποτέλεσμα μη ορθών/ατελών συνοδευτικών εγγράφων που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αναχώρησης.Η ΜΚΟ Animals’ Angels έχει τεκμηριώσει επανειλημμένως το γεγονός ότι τα ζώα συχνά υποφέρουν, εξαιτίας αυτής της μεταφοράς σε μακρινές αποστάσεις, από αφυδάτωση και υποσιτισμό, σοβαρές αναπνευστικές διαταραχές, θερμική επιβάρυνση και εξάντληση. Έχει τεκμηριωθεί ένας σημαντικός αριθμός ζώων που δεν επέζησαν της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση. Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά βρίσκεται σε ισχύ εδώ και πέντε χρόνια τώρα. Ωστόσο, το 2013 οι σχετικοί νόμοι της ΕΕ εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, ενώ έχουν υπάρξει αποδεδειγμένα και διάφορα περιστατικά παράτυπης μεταφοράς για τα οποία έχει δοθεί άδεια από κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και την πραγματική προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Πόσα ζωντανά βοοειδή και προβατοειδή εξήχθησαν από κράτη μέλη (με ταξινόμηση ανά κράτος μέλος) στην Τουρκία τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012;

Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διορθώσει τη συστηματική και διαρκή μη εφαρμογή, από τα κράτη μέλη αναχώρησης, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 στο πλαίσιο της μεταφοράς ζώων προς την Τουρκία;

Σε συνάφεια με τις ερωτήσεις 2 και 3, ποια θεωρεί η Επιτροπή ότι είναι η κατάλληλη προθεσμία που θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη και εντός της οποίας θα πρέπει επιτέλους να επιβάλουν την εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005;

 

E-003673/2013 Απάντηση του κ. Borg εξ ονόματος της Επιτροπής

  1. Βλ. παραρτήματα.
  2. Για να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας κατά τη μεταφορά ζώων από την ΕΕ στην Τουρκία, η Επιτροπή, σε πολλές περιπτώσεις, έχει υπενθυμίσει στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις τους ως προς την ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ(1). Η επιβολή της νομοθεσίας από τα κράτη μέλη έχει βελτιωθεί κατόπιν διευθέτησης καταγγελιών από την Επιτροπή.
  3. Από τις 5 έως τις 13 Ιουνίου 2012, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών της Επιτροπής (ΓΤΚΘ) διενήργησε έλεγχο στη Βουλγαρία για την αξιολόγηση της εφαρμογής των ελέγχων για την καλή μεταχείριση των ζώων στα αγροκτήματα και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Επισκέφθηκε το σημείο εξόδου προς τη Βουλγαρία που αναφέρεται στην ερώτηση. Το ΓΤΚΘ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επίσημοι έλεγχοι στο σημείο εξόδου προς την Τουρκία πραγματοποιούνται κατά κανόνα με ικανοποιητικό τρόπο. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις από τον εν λόγω έλεγχο διατίθενται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής(2). Με βάση τα πορίσματα του εν λόγω ελέγχου, η Επιτροπή δεν συμφωνεί με την άποψη ότι οι βουλγαρικές αρχές συστηματικά αδυνατούν να επιβάλλουν την εφαρμογή του κανονισμού 1/2005 για τους ελέγχους στα σημεία εξόδου.
  4. Ο κανονισμός 1/2005 εφαρμόζεται από τις 5 Ιανουαρίου 2007. Όταν τα κράτη μέλη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει δράση. Ως προς την πλημμελή επιβολή του κανονισμού 1/2005, η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σε αρκετές περιπτώσεις, όταν το έκρινε σκόπιμο.
(1) Το ζήτημα συζητήθηκε με τα αρμόδια πρόσωπα για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 τον Δεκέμβριο του 2011 και τον Ιούνιο του 2012 σε ειδική συνεδρίαση των αρχών των οικείων κρατών μελών, εκπροσώπων οργανώσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων και του βιομηχανικού κλάδου τον Μάρτιο του 2012 και στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4 Δεκεμβρίου 2012. Τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης διατίθενται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/toxic/summary19_en.pdf
(2) http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2080