σε ,

Μη τήρηση από την ελληνική κυβέρνηση της δικαστικής απόφασης για την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση που εξέδωσε τη Δευτέρα 17 Ιουνίου, εξετάζοντας προσφυγή εναντίον της κοινής υπουργικής απόφασης για το κλείσιμο της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ανέστειλε την εφαρμογή της κρινόμενης υπουργικής απόφασης και διέταξε την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ ορίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα.

Ωστόσο, παρά την εξέλιξη αυτή, η ελληνική κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τη δικαστική απόφαση και δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων είναι από τα βασικότερα στοιχεία της δημοκρατικής λειτουργίας των κρατών μελών, ερωτάται η Επιτροπή:

Δεδομένου ότι η μη εκτέλεση από την ελληνική κυβέρνηση της δικαστικής απόφασης που προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ δεν είναι σύμφωνη με τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις και τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου, σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία;

 

E-007228/2013 Απάντηση της κ. Kroes εξ ονόματος της Επιτροπής

Αναφορικά με το γενικό ζήτημα της παύσης λειτουργίας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ), η Επιτροπή παραπέμπει το Αξιότιμο Μέλος στην απάντηση που έδωσε στην προφορική ερώτηση O-069/2013(1).

Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα της εκτέλεσης απόφασης του ΣτΕ που συνδέεται με το κλείσιμο της ΕΡΤ, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση(2), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές εξουσίες παρέμβασης έναντι των αρχών των κρατών μελών. Η Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνον εφόσον ανακύψει ζήτημα που άπτεται του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση του Δικαστηρίου στην οποία αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, δεν φαίνεται να σχετίζεται με την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2013-000069%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

(2) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.