σε ,

Παραβίαση της οδηγίας SEVESO κατά τη μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων ορυκτών υλών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕΜΒΧ»

Πρόσφατο είναι το περιστατικό διαρροής ποσότητας πιθανά τοξικής ορυκτής ύλης, προϊόν των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕΜΒΧ», σε κατοικημένη περιοχή της Ρεντίνας του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Σάββατο 5 Οκτωβρίου ο καπετάνιος πλοίου, στο οποίο γινόταν φόρτωση προϊόντων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕΜΒΧ» από το έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ», αρνήθηκε να φορτώσει κοντέινερ με φορτίο πιθανά τοξικών ορυκτών υλών. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης «ο καπετάνιος ανέφερε πως υπάρχει κοντέινερ στο οποίο παρατηρήθηκε διαρροή (…).Κατά την πάγια τακτική που ακολουθείται, όταν τα φορτία δεν είναι καλά συσκευασμένα, αυτά δεν μένουν στο λιμάνι αλλά απομακρύνονται από αυτό». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕΜΒΧ» «το εν λόγω υλικό είναι εμπορεύσιμο συμπύκνωμα χρυσοφόρου πυρίτη, το οποίο παράγεται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο». Η αποθήκευση του συγκεκριμένου υλικού γίνεται σε μονάδα της «BALKAN LOGISTICS ΕΠΕ» που είναι εγκατεστημένη στη Β’ Φάση της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στη Σίνδο του δήμου Δέλτα του νομού Θεσσαλονίκης, για την οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της (Απόφαση με Αριθ. πρωτ. 21619/5.3.2013). Ωστόσο, στην «Έγκριση — Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 304 ΑΑΠ 7.11.2011, σελ. 2944), γίνεται σαφής και ρητή αναφορά για: «Την απαγόρευση της εγκατάστασης οποιασδήποτε νέας μονάδας “SEVESO” στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου».

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Eίναι ενήμερη για τη σειρά περιστατικών διαρροής στη Ρεντίνα και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης;
  2. Eίναι ενήμερη για τη σειρά περιστατικών διαρροής στη Ρεντίνα και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης;
  3. Eίναι η αδειοδότηση της συγκεκριμένης μονάδας σύμφωνη με το άρθρο 13 σχετικά με το σεβασμό των πολιτικών χρήσεων γης της ίδιας οδηγίας, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της  οδηγίας, σε απαγορευμένη περιοχή από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο;

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τη διαρροή τοξικής ύλης από προϊόντα εξορυκτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕΜΒΧ».

Η οδηγία 96/82/ΕΚ Seveso II(1) δεν εφαρμόζεται στη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και την ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευσή τους, και το ίδιο ισχύει για την οδηγία 2012/18/ΕΕ Seveso III(2) η οποία θα την καταργήσει από 1ης Ιουνίου 2015.

Οι εν λόγω οδηγίες θα εφαρμόζονταν εάν τα εν λόγω προϊόντα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων χαρακτηρίζονταν ως επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με τις σημειώσεις του παραρτήματος Ι, εάν η αποθήκευση στην μονάδα της «BALKAN LOGISTICS ΕΠΕ» δεν αποτελούσε ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση άμεσα σχετιζόμενη με τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών, και εάν είχε σημειωθεί υπέρβαση των κατώτατων ορίων, ώστε να έχει εφαρμογή η οδηγία.

Το άρθρο 12 της οδηγίας 96/82/ΕΚ και το άρθρο 13 της οδηγίας 2012/18/ΕΕ υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε στις πολιτικές χρήσης γης ή και σε άλλες σχετικές πολιτικές και στις διαδικασίες εφαρμογής αυτών να συνεκτιμάται μακροπρόθεσμα η ανάγκη να τηρούνται κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των μονάδων που καλύπτονται από την οδηγία και των οικιστικών ζωνών, των κτιρίων και των χώρων δημόσιας χρήσης, των χώρων αναψυχής και, στο μέτρο του δυνατού, των κύριων αξόνων του δικτύου μεταφορών. Οι οδηγίες δεν επιβάλλουν συγκεκριμένες ή λεπτομερείς αποστάσεις ασφαλείας και παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές την ευχέρεια να καθορίσουν κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας με βάση τις ειδικές περιστάσεις κάθε υπόθεσης.

1. ΕΕ L 10 της 14.1.1997.
2. ΕΕ L 197 της 24.7.2012.