σε ,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ : Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την 15η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES)

Πρόταση Ψηφίσματος