σε ,

Συμβολή της κοινής αλιευτικής πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών