σε , ,

Τα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα και η υγεία της μελιτοφόρου μέλισσας

Η οδηγία 2010/21/ΕΕ που τροποποιεί το παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις συγκεκριμένες διατάξεις για την κλοθειανιδίνη (clothianidin), την θειαμεθοξάμη (thiamethoxam), την φιπρονίλη (fipronil) και την ιμιδακλοπρίδη (imidacloprid) εγκρίθηκε πρόσφατα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εξαφάνισης των μελιτοφόρων μελισσών λόγω της έκθεσής τους σε νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα.1. Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει εάν τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωσή τους με την οδηγία 2010/21/ΕΕ;

  1. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει συγκεκριμένα στοιχεία που να δείχνουν αν τα νομοθετικά μέτρα που εγκρίθηκαν (π.χ. η οδηγία 2010/21/ΕΕ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009) επαρκούν και συμβάλλουν στην πρόληψη της εξαφάνισης των μελιτοφόρων μελισσών;
  2. Ποια άλλα συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει η Επιτροπή να εγκρίνει για την προστασία των μελιτοφόρων μελισσών από τα νεονικοτινοειδή;
  3. Μετά τη δημοσίευση του «ενημερωτικού δελτίου για τα εντομοκτόνα σχετικά με την υπό προϋποθέσεις καταχώρηση της κλοθειανιδίνης» («Pesticide Fact Sheet on Conditional Registration of Clothianidin») στις 30 Μαΐου 2003 από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει:

— αν είναι ενήμερη για τα σοβαρά κενά δεδομένων που κατονομάζονται και παρατίθενται στο προαναφερθέν ενημερωτικό δελτίο («μελέτη για την ανοσοτοξικότητα της αναπτύξεως, πρόσθετη ανάλυση των δοκιμαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε μελέτες για ετερογενέσεις, επιτόπιες δοκιμασίες σε υπολείμματα εναλλακτικών καλλιεργειών με ώριμη σόγια, αερόβιος υδατικός μεταβολισμός, μελέτη για την απόπλυση των σπόρων, οξεία τοξικότητα στο σύνολο των ιζημάτων η οποία επιδρά σε υδρόβια ασπόνδυλα και επιτόπια δοκιμή σε επικονιαστές»);

— αν είναι ενήμερη για τα ακόλουθα, όπως διατυπώνονται στο ίδιο ενημερωτικό δελτίο: Η κλοθειανιδίνη είναι υψηλής τοξικότητας για τις μέλισσες όταν εκτίθενται σε αυτήν σε μεγάλο βαθμό (LD50 > 0.0439 μg/μέλισσα). Μέσω της μεταφοράς υπολειμμάτων κλοθειανιδίνης στο νέκταρ και στη γύρη, ενδέχεται να υπάρξει χρόνια έκθεση των μελιτοφόρων μελισσών καθώς και άλλων μη στοχευμένων επικονιαστών στη συγκεκριμένη ουσία, με τοξικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τις μελιτοφόρους μέλισσες, η χρόνια τοξική έκθεση ενδέχεται να έχει θανατηφόρες και/ή υποθανατηφόρες επιπτώσεις για την προνύμφη καθώς και επιπτώσεις στην αναπαραγωγή της βασίλισσας;

 

Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

1.Η Επιτροπή συγκεντρώνει επί του παρόντος στοιχεία από τα κράτη μέλη για τα εκτελεστικά μέτρα όσον αφορά τη συμμόρφωση με την οδηγία 2010/21/ΕΕ(1). Το σημείο αυτό βρίσκεται διαρκώς στο πρόγραμμα εργασίας της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων – τομέας για τη νομοθεσία σχετικά με τα φυτοφάρμακα.

  1. Μέχρι σήμερα δεν έχει τεκμηριωθεί σύνδεση μεταξύ των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων, εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά, και του προβλήματος θνησιμότητας των μελιτοφόρων μελισσών και, επομένως, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας σχετικά με τα φυτοφάρμακα συμβάλλουν στην εξασφάλιση υψηλού ποσοστού προστασίας των μελισσών, συμπεριλαμβανομένων των μελιτοφόρων μελισσών.
  2. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεται να λάβει, η Επιτροπή παραπέμπει τις κυρίες και τους κυρίους βουλευτές στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-000160/2012(2).
  3. Η νομοθεσία της ΕΕ για τα προϊόντα φυτοπροστασίας βασίζεται στην επικινδυνότητα. Ακόμη και αν τα εντομοκτόνα είναι, από τη φύση τους, τοξικά για τις μέλισσες, η χρήση τους είναι παρ’ όλα αυτά δυνατή εφόσον η έκθεσή τους σ’ αυτά ελαχιστοποιείται σε επίπεδα τα οποία δεν προκαλούν βλαβερές συνέπειες. Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού του κινδύνου. Λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων για τα δεδομένα που προβλέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, τα δεδομένα του φακέλου της ΕΕ, που αξιολογήθηκαν και εξετάστηκαν από ομότιμους στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα, και τα δεδομένα που αξιολογήθηκαν από τον Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι αναφέρονται στην ίδια δραστική ουσία την «κλοθειανιδίνη», δεν είναι συγκρίσιμα.

(1) ΕΕ L 65 της 13.3.2010.
(2) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB