σε ,

Τη θέσπιση καταφυγίων αλιευμάτων προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2012

 

Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκαν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) προτάσεις του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα Αρσένη που βελτιώνουν την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020.

Παρά τις δράσεις για την προστασία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η βιοποικιλότητα συνεχίζει να μειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ο Κρίτων Αρσένης επισήμανε, για την αναστροφή της τάσης αυτής, ότι είναι ζωτικής σημασίας η ένταξη της προστασίας της βιοποικιλότητας σε καίριες πολιτικές της ΕΕ, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) και η δασοπονία. Σε αντίθετη περίπτωση, η στρατηγική είναι καταδικασμένη σε αποτυχία όπως συνέβη με τον αντίστοιχο στόχο της ανάσχεσης της βιοποικιλότητας έως το 2010.

Με τις προτάσεις του Κρίτωνα Αρσένη το ΕΚ ζητά στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, μεταξύ άλλων, να αυξηθεί η οικονομική βοήθεια στους φορείς που προστατεύουν τη δασική βιοποικιλότητα, όπως τα δασαρχεία και οι δασικές υπηρεσίες. Επιπλέον, ν’ αναγνωριστεί και να ενταχθεί στο σχεδιασμό πολιτικής, η σημασία των δασών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα και τον καθαρισμό του αέρα και του νερού. Το ΕΚ προτάσσει επίσης την ενίσχυση των δασικών οικοσυστημάτων για την πρόληψη των πυρκαγιών.

Ο ευρωβουλευτής καταθέτει ότι πάνω από το 88% των ιχθυαποθεμάτων της ΕΕ είναι σε κατάρρευση και κατόπιν πρότασής του, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στην επικείμενη αναθεώρηση της ΚΑλΠ, να θεσπίσουν καταφύγια αλιευμάτων εντός των οποίων η αλιευτική δραστηριότητα μπορεί να απαγορεύεται ή να υπόκειται σε περιορισμούς για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε:

Η Ευρώπη δε βρίσκεται μόνο εν μέσω μιας οξύτατης οικονομικής κρίσης, αλλά και μιας άλλης κρίσης λιγότερο ορατής οι συνέπειες της οποίας όμως θα είναι ολέθριες και με μακρύ χρονικό ορίζοντα. Η βιοποικιλότητα βρίσκεται σε κρίση. Το 65% των τύπων οικοτόπων και το 52% των ειδών που αναφέρονται στην οδηγία για τους οικοτόπους βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση διατήρησης, Είναι αναγκαία η κινητοποίηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών μέσω πολιτικών όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Πρέπει ωστόσο, να σταματήσουν οι επιβλαβείς επιδοτήσεις που επιδεινώνουν την ήδη υφιστάμενη δραματική κατάσταση. Ιδιαίτερα στη νέα ΚΑλΠ είναι ζωτικής σημασίας η υιοθέτηση ενός νέου υποχρεωτικού εργαλείου, η δημιουργία ενός δικτύου καταφυγίων αλιευμάτων, ζωνών δηλαδή προστασίας των ιχθυαποθεμάτων. Περισσότερα ψάρια στις θάλασσές μας σημαίνει υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας, πιο δυνατές τοπικές κοινωνίες και ψαράδες με υψηλά εισοδήματα. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Με τη νέα στρατηγική θέτουμε νέους στόχους και εγκρίνουμε μέτρα για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2020.”