σε ,

Το “πρασίνισμα” της ευρωπαϊκής γεωργίας μέσω της ΚΑΠ, κλειδί για την ανάσχεση της απώλειας των πεταλούδων πανευρωπαϊκά

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2010

Τη δραματική συρρίκνωση των πληθυσμών των ευρωπαϊκών πεταλούδων λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας και της εγκατάλειψης των παραδοσιακών καλλιεργειών επισημαίνει με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, ζητώντας να ληφθούν στη νέα ΚΑΠ σαφή μέτρα στήριξης των πρακτικών της πράσινης γεωργίας, όπως οι βιολογικές καλλιέργειες, οι πολυκαλλιέργειες και η μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων ιδίως σε περιοχές σημαντικές για τις πεταλούδες όπως οι περιοχές Natura 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής:

«Οι πληθυσμοί των πεταλούδων μειώνονται παγκοσμίως, με πρόσφατη έρευνα της Βρετανικής Οργάνωσης για τη Διατήρηση των Πεταλούδων στην Ευρώπη, να προβλέπει δυσοίωνο το μέλλον για 17 κοινά είδη πεταλούδας στην Ευρώπη. Την τελευταία εικοσαετία, οι πληθυσμοί των συγκεκριμένων ειδών έχουν μειωθεί περισσότερο από 70%, λόγω της απώλειας των πλούσιων σε λουλούδια λιβαδικών εκτάσεων.

Η δραματική συρρίκνωση των πληθυσμών των πεταλούδων δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο αλλά συνδέεται με τη γενικότερη μείωση της βιοποικιλότητας. Οι πληθυσμοί πολλών ειδών εντόμων, φυτών και πτηνών μειώνονται συνεχώς λόγω της υποβάθμισης ή της απώλειας των οικοτόπων τους. Κύριοι υπεύθυνοι για την απώλεια της αγροτικής βιοποικιλότητας είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας, η βιομηχανοποίηση της κτηνοτροφίας, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών καλλιέργειας και των ήπιων δασοκομικών πρακτικών.

Με το 65% των πεταλούδων της Ευρώπης να ζει σε αγροτικές εκτάσεις, η αναθεώρηση της ΚΑΠ θα πρέπει να στηρίξει τις πρακτικές της αειφόρου γεωργίας, μειώνοντας τη χρήση των φυτοφαρμάκων και προωθώντας τις βιολογικές καλλιέργειες που συμβάλουν στη διατήρηση των πληθυσμών των πεταλούδων. Επιπλέον, οι πεταλούδες καθώς είναι ευαίσθητοι δείκτες των περιβαλλοντικών αλλαγών θα πρέπει να ενσωματωθούν ως αγροτικοί δείκτες στην ΚΑΠ. Μεταξύ των άλλων, η ΚΑΠ μετά το 2013, θα πρέπει να ενισχύσει περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας που είναι σημαντικές για τη διατήρηση των πεταλούδων, όπως οι περιοχές Natura 2000 και οι Υψηλής Φυσικής Αξίας αγροτικές και δασικές περιοχές. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πεταλούδες είναι ανάμεσα στους σημαντικότερους επικονιαστές και αποτελούν ζωτικό συστατικό για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, η Επιτροπή, μέσω της αναθεώρησης της ΚΑΠ, θα πρέπει να συμβάλει στη διατήρηση και αποκατάσταση των αγροτικών εκτάσεων της ευρωπαϊκής υπαίθρου, με ενθάρρυνση των παραδοσιακών μορφών καλλιέργειας και κτηνοτροφίας, οι οποίες κρίνονται ζωτικές για τη διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας.»