σε ,

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: Σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινή Πρόταση Ψηφίσματος